ลักษณะสำคัญองค์กร

•    แนะนำองค์กร

•    PMQA หมวด P ของ ยศ.ทร ประจำปี งป.๖๑

•    CSR EDU ๖๑

•    การพัฒนา PMQA ของ ยศ.ทร.

•    รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ

ระบบราชการ ๔.๐

•    โครงการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐

•    แบบฟอร์มการประเมิน ๔.๐

•    ผลการประเมินตนสถานะ ๔.๐

หมวดที่ ๑ การนำองค์การ

•    รายละเอียดประจำหมวด ๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๑ งป.๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    ประเมินผลลัพธ์ประจำหมวด ๑ งป.๖๓

หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

•    รายละเอียดประจำหมวด ๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

•    แผนยุทธศาสตร์ของ ยศ.ทร. ประจำปี งป.๖๒ - ๖๖

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๒ ครั้งที่ ๑/งป.๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๒ ครั้งที่ ๒/งป.๖๓

•    รายงานผลการดำเนินการประจำหมวด ๒

•    แผนยุทธศาสตร์ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ คณะทำงานย่อยหมวด ๒

หมวดที่ ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•    รายละเอียดประจำหมวด ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๓ งป.๖๓

หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์และจัดการความรู้

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๔ งป.๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๔ งป.๖๓

หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๕ งป.๖๓

หมวดที่ ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

Website

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๖ งป.๖๓

หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ

Website

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

•    เอกสารหมายเลข ๐๑ เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง มว.๗ ครั้งที่ ๓ (docx.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๑ เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง มว.๗ ครั้งที่ ๓ (pdf.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๒ บันทึก อนุมัติ รายงาน มว.๗ ครั้งที่ ๓ (docx.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๒ บันทึก อนุมัติ รายงาน มว.๗ ครั้งที่ ๓ (pdf.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๓ ผนวก ตารางประกอบเล่มรายงาน มว.๗ ยศ.ทร. (xlsx.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๓ ผนวก ตารางประกอบเล่มรายงาน มว.๗ ยศ.ทร. (pdf.)

หัวข้ออนุมัติรายงานการประเมินตนเองของหมวด ๗ ยศ.ทร. ครั้งที่ ๒ งป.๖๔ (ข้อมูล งป.๖๑-๖๔ ณ ๓๑ พ.ค.๖๔) (ตามเกณฑ์ PMQA พ.ศ.๒๕๖๒ ) (อนุมัติเมื่อ ๑๐ มิ.ย.๖๔)

•    เอกสารหมายเลข ๐๑ บันทึกอนุมัติรายงานหมวด ๗ ยศ.ทร. ครั้งที่ ๒ งป.๖๔ ตามเกณฑ์ PMQA พ.ศ.๒๕๖๒ (pdf.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๒ เล่มรายงานผลการประเมินตนเองหมวด ๗ ยศ.ทร. ตามเกณฑ์ PMQA

          พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ งป.๖๔ (๖๑-๖๔, ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔) (pdf.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๒ เล่มรายงานผลการประเมินตนเองหมวด ๗ ยศ.ทร. ตามเกณฑ์ PMQA

          พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ งป.๖๔ (๖๑-๖๔, ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔) (docx.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๓ ผนวกตารางประกอบเล่มรายงาน (รายละเอียดผลตัวชี้วัดหมวด ๗ ยศ.ทร.

          ตามเกณฑ์ PMQA พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ งป.๖๔ (๖๑-๖๔, ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔) (pdf.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๓ ผนวกตารางประกอบเล่มรายงาน (รายละเอียดผลตัวชี้วัดหมวด ๗ ยศ.ทร.

          ตามเกณฑ์ PMQA พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ งป.๖๔ (๖๑-๖๔, ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔) (xlsx.)

แบบรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามตัวชี้วัดในหมวด ๗ ยศ.ทร. ตามเกณฑ์ PMQA พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ งป.๖๔ (๖๑-๖๔, ต.ค.๖๓-พ.ค.๖๔)

•    เอกสารหมายเลข ๐๑ แบบฟอร์มรายงานหมวด ๗ ยศ.ทร. ครั้งที่ ๒ งป.๖๔ (ปรับใหม่) (xlsx.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๒ ข่าว คณะทำงานย่อยหมวด ๗ ที่ ยศ. ๐๓/๐๕/๖๔ มวว. ๐๕๑๕๔๐ พ.ค.๖๔ (docx.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๓ ตัวชี้วัดที่ทุกหน่วยต้องรายงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่หน่วยของตนรับผิดชอบ (docx.)

อนุมัติรายงานการประเมินตนเองของหมวด ๗ ยศ.ทร. ครั้งที่ ๑ งป.๖๔

•    เอกสารหมายเลข ๐๑ บันทึกอนุมัติรายงานหมวด ๗ ยศ.ทร. ครั้งที่ ๑ งป.๖๔ ตามเกณฑ์ PMQA พ.ศ.๒๕๖๒ (pdf.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๒ เล่มรายงานผลการประเมินตนเองหมวด ๗ ยศ.ทร. ตามเกณฑ์ PMQA

          พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ งป.๖๔ (๖๑-๖๔, ต.ค.๖๓-พ.ค.๖๔) (pdf.)

•    เอกสารหมายเลข ๐๓ ผนวกตารางประกอบเล่มรายงาน (รายละเอียดผลตัวชี้วัดหมวด ๗ ยศ.ทร.

          ตามเกณฑ์ PMQA พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ งป.๖๔ (๖๑-๖๔, ต.ค.๖๓-พ.ค.๖๔) (pdf.)

อนุมัติรายงานการประเมินตนเองของหมวด ๗ ยศ.ทร. ประจำปี งป.๖๓ ตามเกณฑ์ PMQA พ.ศ.๒๕๖๒

•    เอกสารหมายเลข ๐๐ รวมไฟล์อนุมัติรายงาน มว.๗ งป.๖๓ (๖๑-๖๓) เกณฑ์ พ.ศ.๖๒

•    เอกสารหมายเลข ๐๑ บันทึกอนุมัติรายงาน มว.๗ ยศ.ทร. งป.๖๓ เกณฑ์ พ.ศ.๖๒

•    เอกสารหมายเลข ๐๒ เล่มรายงานผลการประเมินตนเอง มว.๗ เกณฑ์ พ.ศ.๒๕๖๒ งป.๖๑-๖๓

•    เอกสารหมายเลข ๐๓ ผนวกตารางประกอบเล่มรายงาน (รายละเอียด ผลตัวชี้วัด มว.๗ ยศ.ทร. งป.๖๑-๖๓)

อนุมัติแผนและตัวชี้วัดหมวด ๗ ของ ยศ.ทร. และแบบรายงานปี งป.๖๔

•    เอกสารหมายเลข ๐๐ บันทึกขออนุมัติแผนและตัวชี้วัดหมวด ๗ ยศ.ทร. ประจำปี งป.๖๔ : อนุมัติ ๑๙ ก.พ.๖๔

•    เอกสารหมายเลข ๐๑ ผนวก ก แผนและแนวทางการดำเนินงานของ หมวด ๗ ประจำปี งป.๖๔

•    เอกสารหมายเลข ๐๒ ผนวก ข ตัวชี้วัดที่สำคัญและค่าเป้าหมายในหมวด ๗ ของ ยศ.ทร.

         ประจำปี งป.๖๔ (ตามเกณฑ์ PMQA ๒๕๖๒)

•    เอกสารหมายเลข ๐๒ ผนวก ข ตัวชี้วัดที่สำคัญและค่าเป้าหมายในหมวด ๗ ของ ยศ.ทร.

         ประจำปี งป.๖๔ (ตามเกณฑ์ PMQA ๒๕๖๒)

•    เอกสารหมายเลข ๐๓ ผนวก ค แบบรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำคัญในหมวด ๗

         ประจำปี งป.๖๔ (ตามเกณฑ์ PMQA ๒๕๖๒)

•    เอกสารหมายเลข ๐๓ ผนวก ค แบบรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่สำคัญในหมวด ๗

         ประจำปี งป.๖๔ (ตามเกณฑ์ PMQA ๒๕๖๒)

เอกสารประกอบการประชุมหมวด ๗ ครั้งที่ ๑/งป.๖๔ ใน ๔ ก.พ. ๖๔

•    เอกสารหมายเลข ๐ ประชุมหมวด ๗ ครั้งที่ ๑-๖๔ (๔ ก.พ. ๖๔)

•    เอกสารหมายเลข ๑ บันทึกคณะทำงานย่อยหมวด ๗ ที่ ๓/งป.๖๓ ลง ๑๓ ก.พ.๖๓

         เรื่อง ขออนุมัติตัวชี้วัดหมวด ๗ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

•    เอกสารหมายเลข ๒ บันทึก อพคบ.ทร. ที่ ๑/๒๕๖๔ ลง ๒๐ ม.ค.๖๔

         เรื่องขออนุมัติแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ

         นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจของ ทร. ประจำปี งป.๖๔

•    เอกสารหมายเลข ๓ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของหมวด ๗

         ผลลัพธ์การดำเนินการ ประจำปี งป.๖๓ (งป.๖๑ - ๖๓)

         ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๓: ติดตามผลในระเบียบวาระที่ ๓

•    เอกสารหมายเลข ๔ (ร่าง) ตัวชี้วัดที่สำคัญของ ยศ.ทร. ในหมวด ๗ ประจำปี งป.๖๔

         ตามเกณฑ์คุณภาพพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒: พิจารณาในระเบียบวาระที่ ๔

•    เอกสารหมายเลข ๕ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ก.พ.ร. ที่ ๔

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๗ งป.๖๓