ลักษณะสำคัญองค์กร

•    แนะนำองค์กร

•    PMQA หมวด P ของ ยศ.ทร ประจำปี งป.๖๑

•    CSR EDU ๖๑

•    การพัฒนา PMQA ของ ยศ.ทร.

•    รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ

ระบบราชการ ๔.๐

•    โครงการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐

•    แบบฟอร์มการประเมิน ๔.๐

•    ผลการประเมินตนสถานะ ๔.๐

หมวดที่ ๑ การนำองค์การ

•    รายละเอียดประจำหมวด ๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๑ งป.๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    ประเมินผลลัพธ์ประจำหมวด ๑ งป.๖๓

หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

•    รายละเอียดประจำหมวด ๒

•    แผนยุทธศาสตร์ของ ยศ.ทร. ประจำปี งป.๖๒ - ๖๗

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๒ ครั้งที่ ๑/งป.๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๒ ครั้งที่ ๒/งป.๖๓

•    รายงานผลการดำเนินการประจำหมวด ๒

•    แผนยุทธศาสตร์ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ คณะทำงานย่อยหมวด ๒

หมวดที่ ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•    รายละเอียดประจำหมวด ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๓ งป.๖๓

หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์และจัดการความรู้

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๔ งป.๖๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๔ งป.๖๓

หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๕ งป.๖๓

หมวดที่ ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

Website

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๖ งป.๖๓

หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ

Website

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

•    เอกสารการประชุมของคณะทำงานย่อยหมวด ๗ งป.๖๓