ประวัติย่อ

พลเรือโท บงสุช     สิงห์ณรงค์
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ

     
การศึกษาก่อนรับราชการ
  - โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, ST.MARY INTERNATIONAL  SCHOOL  พ.ศ.๒๕๑๗
  - โรงเรียนรวมเหล่าประเทศญี่ปุ่น สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑
  - โรงเรียนเตรียมนายเรือประเทศญี่ปุ่น  พ.ศ.๒๕๒๒
     
การศึกษาหลังรับราชการ
  - โรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน    รุ่นที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๓๐
  - โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  รุ่นที่ ๔๙ พ.ศ.๒๕๓๒
  - วิทยาลัยการทัพเรือ    รุ่นที่ ๓๑ พ.ศ.๒๕๔๑
  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ประเทศญี่ปุ่น  พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๔
  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๒
  - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     
การศึกษาหรือดูงานต่างประเทศ
  - TRAINING OVERSEA WITH JAPAN MARITIME SELF DEFENSE FORCE พ.ศ.๒๕๒๓
  - ON JOB TRAINING (OJT) SURFACE TRNG – PAC  ประเทศญี่ปุ่น  พ.ศ.๒๕๒๘
     
ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต
  -ผู้บังคับการหมู่เรือที่ ๖   กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  -ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา  กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  - ผู้บังคับการเรือหลวงสู้ไพรินทร์  กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
  - รองผู้อำนวยการกองยุทธการ    กรมยุทธการทหารเรือ
  - ผู้อำนวยการกองอำนวยการสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ
  - ผู้อำนวยการกองควบคุมเรือพาณิชย์  กรมยุทธการทหารเรือ
  - ผู้อำนวยการกองศึกษายุทธศาสตร์  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  - ผู้อำนวยการกองวิชาเสนาธิการกิจ  ฝ่ายวิชาการ  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  - รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
  - รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
  - ผู้อำนวยการสำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
  - ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
  - นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
  - เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
  - ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว
  - เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
----------------------------------------------------------------------