ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดการเรียนการสอน การจัดการความรู้ (KM)ของ ยศ.ทร.และ PMQA ของ ฝวก.ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ต.ค.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๙๐๐-๑๓๐๐ ณ ห้องประชุม ๑๑๒ อาคาร สรส.ฯ[เปิดอ่าน] n

กิจกรรมฝ่ายวิชาการ

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ฝวก.ยศ.ทร.ข่าวสาร รายละเอียด...