ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ก.ย.๖๕ กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน ทร. กับให้ พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร. และ พล.ร.ต.ฉัตรชัย ศุกรศร เสธ.ยศ.ทร. เป็นผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทร. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม โดยในส่วนของ มรภ.สวนสุนันทา มี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา เป็นผู้ลงนาม กับ ผศ.(พิเศษ) พล.ต.ท.ดร.สัญฐาน ชยนนท์ คณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มรภ.สวนสุนันทา และ ผช.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ ประธานโครงการพัฒนากำลังทหาร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มรภ.สวนสุนันทา เป็นผู้ร่วมลงนาม ชมภาพบรรยากาศ n
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR)" เพื่อถอดบทเรียน ชีวิตรับราชการของข้าราชการ และลูกจ้างของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และลูกจ้าง ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ประสบการณ์ ปัญหาข้อขัดจ้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในปีต่อไป ณ ศูนย์สมุททรานุภาพ กองทัพเรือ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชมภาพบรรยากาศ n
วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓๓๐ ยศ.ทร. ได้จัดงานพิธีอำลาชีวิตราชการ ให้กับกำลังพลของ ยศ.ทร. ที่จะเกษียณอายุในวันที่ ๓๐ กันยายนนี้ จำนวน ๒๓ นาย ณ ห้องบริพัตร ชั้น ๕ อาคาร สรส. ในโอกาสนี้ พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. ประธานในพิธี ฯ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ของ ยศ.ทร. ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล ที่ได้ทำหน้าที่ทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานมาอย่างยาวนาน จนสิ้นสุดวาระของการรับราชการ ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพพลานามัยที่ดี สืบไปชมภาพบรรยากาศ
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ก.ย.๖๕ พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการพบญาติของทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๕ พร้อมทั้งทักทายพูดคุยและให้กำลังใจกับญาติและทหารใหม่ รวมทั้งให้คำแนะนำการปฎิบัติสำหรับกำลังพลของ ศฝท.ยศ.ทร. ในการอำนวยความสะดวกแก่ญาติของทหารใหม่ที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวชมภาพบรรยากาศ
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ก.ย.๖๕ พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในการสัมมนาเพื่อพัฒนาครูภาษาอังกฤษของ ทร. ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา​ภาษาอังกฤษ​ที่เป็นสากล CEFR ระหว่างเวลา 0900-1600 ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. โดยมีครูภาษาอังกฤษของสถานศึกษา​ต่างๆ ใน ทร. และผู้รับผิดชอบการจัดการ​ศึกษา​ของแต่ละสถานศึกษาเข้าร่วมสัมมนา โดยผลการสัมมนาได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน ทร. ให้มีความเป็นมาตรฐาน​ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามกรอบอ้างอิงฯ CEFR รวมทั้งกำหนดแนวทางในการเสนอขออนุมัติ ทร. และ กห. เพื่อแก้ไข ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ในการใช้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ NEPT แทนคะแนน ALCPT ในการสอบคัดเลือกกำลังพลไปประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ และการพิจารณาปัจจัยแรกบรรจุฯ ในการนี้ ศภษฯ ได้มอบ คู่มือประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ให้ผู้แทน สถานศึกษาฯ ที่มาร่วมสัมมนาฯ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไปชมภาพบรรยากาศ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ก.ย.๖๕ พล.ร.ท. ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทร. โดยมีผู้ที่มีผลคะแนนสูงสุดเข้ารับรางวัลและเกียรติบัตร จำนวน ๙ นายชมภาพบรรยากาศ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ย.๖๕ พล.ร.ท. ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยมการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ และการฝึกเรือกรรเชียงบก ของทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) ในการนี้ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ โดยเน้นย้ำในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ โดยให้ครูฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงเรื่องสิทธิกำลังพลทหารใหม่พึ่งได้ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเข้าสู่การเป็นทหารอาชีพ เพื่อนำไปยืดถือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเรื่องอาหารการกินที่มีคุณภาพปริมาณเพียงพอ และเหมาะสมชมภาพบรรยากาศ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ย.๖๕ พล.ร.ท. ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยม รร.ชุมพลทหารเรือ เพื่อร่วมหารือกับครูสอนวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับระบบ CEFR และรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับนักเรียนจ่าทหารเรือทุกพรรคเหล่า อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสากลชมภาพบรรยากาศ
วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน โดยในการนี้กิจกรรมฯ ครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชมภาพบรรยากาศ
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศฝท.ยศ.ทร. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ โดย นาย กัณฑ์พงษ์ สุวรรณปทุมเลิศ ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ เป็นประธานพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ ศฝท.ยศ.ทร.โดย น.ท.ธีรพล ลำใยสถิต ผบ.พัน.ฝ.๔ กกฝ.ศฝท.ฯ เป็นผู้แทน ผบ.ศฝท.ฯ พร้อมด้วยกำลังพลเข้าร่วมพิธีฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ชมภาพบรรยากาศ
วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ในการนี้กิจกรรมฯ ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ ชมภาพบรรยากาศ
ระหว่างวันที่ ๑-๒ ส.ค.๖๕ ยศ.ทร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบทเรียน CEFR (ฝวก.ยศ.ทร.) จัดการสัมมนาวิจารณ์หลักสูตร “เรื่อง พัฒนาการจัดทำหลักสูตร CEFR” ณ อาคารศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท. ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ ในวันจันทร์ที่ ๑ ส.ค.๖๕ เวลา ๑๐๓๐ พร้อมผู้แทนจากหน่วยใน ทร. จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ นาย เข้าร่วม ชมภาพบรรยากาศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 1345 พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. พร้อมคณะฯ เดินทางมาทำการตรวจเยี่ยมหน่วย และตรวจการฝึกของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 โดยมี พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. พล.ร.ท. ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาของ ทร. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ
ในวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย.65 พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธี ในงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีกับกำลังพล ทร. ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย ที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 โดยในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด มี พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร./ประธานกรรมการวอลเลย์บอล ทร. พร้อมกับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย เข้าร่วมงานเลี้ยงฯ ณ ห้องชมชลธี หอประชุม ทร. ชมภาพบรรยากาศ
ในวันพุธที่ 1 มิ.ย.65 ยศ.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.65 ณ อาคาร บก ยศ.ทร. โดยมี น.อ.นพดล บงกชกาญจน์ รอง เสธ.ยศ.ทร.เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 54 นาย ได้รับโลหิตยอดรวม 24,300 ยูนิต โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ชมภาพบรรยากาศ
ใน 31 พ.ค.65 พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดภาคสาธารณศึกษานักเรียนจ่าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ระหว่างเวลา 0915 - 1030 โดยมี น.อ.ปริญญา เจริญยิ่ง ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ ชมภาพบรรยากาศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค.65 ยศ.ทร. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 โดยมี พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธี ฯ ณ ห้องบริพัตร ชั้น 5 อาคาร สรส.ยศ.ทร. โดยมีบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัด ยศ.ทร. เข้ารับทุนจำนวน 53 ราย ชมภาพบรรยากาศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค.65 ยศ.ทร. จัดพิธีบวงสรวง และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน "วันอาภากร" โดยมี พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธี ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ บก.ยศ.ทร.(ศาลายา) ชมภาพบรรยากาศ
ในวันพุธที่ 18 พ.ค.65 ยศ.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดวัด เนื่องในโอกาสวันอาภากร 19 พ.ค.65 ณ วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม โดยมี พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. ในการนี้ได้จัดกำลังพล จำนวน 35 นาย เข้าร่วมกิจกรรม ชมภาพบรรยากาศ
ในวันอังคารที่ 10 พ.ค.65 ยศ.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด พระนิเวศน์ และ Utility Hall เขตบางกอกน้อย จว.กรุงเทพฯ โดยมี พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. ในการนี้ได้รับการสนับสนุนกำลังพล จาก นขต.ยศ.ทร. และ นขต.ทร.ในพื้นที่ จำนวน 90 นาย เข้าร่วมกิจกรรม ชมภาพบรรยากาศ
ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.65 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผช.ผบ.ทร. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจติดตามงานโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ณ ศฝท.ยศ.ทร. โดยมี พล.ร.ต.ฉัตรชัย ศุกระศร เสธ.ยศ.ทร. และคณะผู้บังคับบัญชาของ ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ ชมภาพบรรยากาศ
ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.65 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผช.ผบ.ทร. และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจติดตามงานโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ณ ศูนย์สมุททานุภาพ ทร. โดยมี พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ ชมภาพบรรยากาศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค.65 ยศ.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะชายทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร ณ หาดเกร็ดแก้ว รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี น.อ.นพดล บงกชกาญจน์ รอง เสธ.ยศ.ทร.เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. ในการนี้ได้จัดกำลังพลจำนวน 60 นาย เข้าร่วมกิจกรรม ชมภาพบรรยากาศ
ในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.65 พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ รอง จก.ยศ.ทร และ พล.ร.ต.ฉัตรชัย ศุกระศร เสธ.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร.ให้การต้อนรับ พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง (มส. รุ่นที่ 14) เข้าศึกษาดูงาน ณ ยศ.ทร.ชมภาพบรรยากาศ
ในวันอังคารที่ 19 เม.ย.65 พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยม ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) โดยมี พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ การนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุป ชมการสาธิตการเตรียมความพร้อม และตรวจความพร้อมของอาคาร สถานที่ ภายใน ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) เพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัด 1/65 ในวันที่ 1 พ.ค.65 ชมภาพบรรยากาศ
ในวันอังคารที่ 19 เม.ย.65 พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ยศ.ทร. ตรวจความเรียบร้อย และมอบของให้กำลังพลจาก นย. ฐท.สส. และ สอ.รฝ. ที่มาสนับสนุนสนับสนุนการซ่อมทำ เตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัด 1/65 ใน 1 พ.ค.65 ณ ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ชมภาพบรรยากาศ
ในวันอังคารที่ 12 เม.ย.65 พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ห้องพักผ่อน อาคาร บก.ยศ.ทร. โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง หน.นขต.ยศ.ทร. (พื้นที่ กทม. และปริมณฑล) และ ผอ.กอง/หก.กองต่าง ๆ ใน บก.ยศ.ทร. เข้าร่วมพิธีฯ ชมภาพบรรยากาศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย.65 เวลา 0900 พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร.นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ยศ.ทร.ตรวจเยี่ยมการทำสัญญามอบตัวเข้าเป็น นรจ.ประจำปีการศึกษา 2565 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. ชมภาพบรรยากาศ
ในวันพุธที่ 6 เม.ย.65 พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ จก.ยศ.ทร. นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยม ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) โดยมี น.อ.รัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล ผบ.ศฝท.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ การนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุป และตรวจความพร้อมของอาคาร สถานที่ ภายใน ศฝท.ยศ.ทร. (เพื่อพลาง) เพื่อเตรียมการรับทหารใหม่ ผลัด 1/65 ในวันที่ 1 พ.ค.65 ชมภาพบรรยากาศ
ในวันอังคารที่ 5 เม.ย.65 พล.ร.ต. ฉัตรชัย ศุกระศร เสธ.ยศ.ทร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรังปรุงภูมิทัศน์ทางสาธารณะ บริเวณหน้า ยศ.ทร.(อ.พุทธมณฑล) เนื่องในโอกาสวันจักรี 6 เม.ย.65 ระหว่างเวลา 0900 - 1200 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 54 หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 72 และ หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 45 ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคาร สรส.บก.ยศ.ทร. เมื่อ 24 มี.ค.65 ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. พร้อมด้วยกำลังพล จิตอาสา ยศ.ทร. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. ครบรอบ 119 ปี 3 มี.ค.65 ในวันที่ 10 มี.ค.65 ณ อาคาร บก.ยศ.ทร. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 79 นาย ได้รับโลหิตยอดรวม 35,550 ยูนิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ชมภาพบรรยากาศ
พล.ร.ท.เคารพ แหลมคม จก.ยศ.ทร. เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. ครบรอบ 119 ปี 3 มี.ค.65 ณ บริเวณพื้นที่ บก.ยศ.ทร. เมื่อ 3 มี.ค.65 ชมภาพบรรยากาศ