การขอหนังสือรับรองการศึกษา

1. เอกสารหลักฐานในการขอหนังสือรับรองการศึกษา

               สมุดประวัติรับราชการ

               บัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวประชาชน

               รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 3 X 4 ซม. จำนวน 2 รูป ต่อหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

2. ค่าธรรมเนียมในการขอหนังสือรัุบรองการศึกษา ฉบับละ 50.- บาท

3. ผู้ขอหนังสือรับรองการศึกษา ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกระเบียนและสถิติ กองการศึกษา

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ     หรือ Download แบบฟอร์มได้ ที่นี่*** .doc file **** .pdf file

4. ขอทราบรายละเีอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2475 3632 , 0 2475 3654

 

Download

กลับหน้าหลัก