:: ร่างขอบเขตของงาน (TOR) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ::
   • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR ) โครงการก่อสร้างจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง บริเวณสระน้ำหน้าอาคาร กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
   • เอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ 1/งป.2557 โครงการก่อสร้างจัดทำแนวป้องกันตลิ่ง บริเวณสระน้ำหน้าอาคาร กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ