:: สิตฺตา เต ลหุเมสฺสติ :: กิเลสห่างจิต นาวาชีวิตปลอดภัย ::
 
 
 


 

 

 
 


น.อ.ธรรมนูญ วิเศษสิงห์
ผอ.กอศ.ยศ.ทร.


 
น.อ.บุญมี   กาโน
รอง ผอ. กอศ.ยศ.ทร.


น.ท.ธงธร หาชัย
หน.วิชาการ กอศ.ยศ.ทร.


น.ท.สมพงษ์   สันติสุขวันต์

หน.จิตนิเทศ กอศ.ยศ.ทร.


น.ท.พีรสุทธิ์ วัชรกรณ์ฐากูร
หน.อบรมศีลธรรม กอศ.ยศ.ทร.


 

 


หน.ศาสนพิธี กอศ.ยศ.ทร.

 
จัดทำโดยแผนกกรรมวิธีข้อมูล กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โทร.0 2475 3651