1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   
1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (click)
    1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
  2. รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   
2.1 ปี 2564
      2.1.1 รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (click)
      2.1.2 รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (click)

   
2.2 ปี 2565
      2.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (click)
      2.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน(click)

   
2.3 ปี 2566
      2.3.1 O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
               2.3.1.1 รายงานผลฯ ของ วทร.ยศ.ทร. (click)
               2.3.1.2 รายงานผลฯ ของ รร.สธ.ทร. (click)
               2.3.1.3 รายงานผลฯ ของ รร.ชต.ยศ.ทร. (click)
               2.3.1.4 รายงานผลฯ ของ รร.พจ.ยศ.ทร. (click)
               2.3.1.5 รายงานผลฯ ของ รร.ชุมพลทหารเรือ (click)
               2.3.1.6 การบรรยายธรรมให้หน่วยงานใน ทร. (click)
               2.3.1.7 การบรรยายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับสถานศึกษา (click)
      2.3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (click)
      2.3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (click)

 
3. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของ ทร.
   
3.1 ปี 2566
      3.1.1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของ ทร. ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (click)
      3.1.2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของ ทร. ประจำปี 2566 รอบ 9 เดือน (click)
      3.1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของ ทร. ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน (click)

  4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    4.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 (click)
    4.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
  5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
    5.1 นักเรียนจำนวน 3,346 นาย ที่เข้าทำการ download เอกสารในการสมัคสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ งบประมาณ 2565 (click)
    5.2 นักเรียนจำนวน 3,346 นาย ให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ดีมาก”
    5.3 นักเรียนจำนวน 3,398 นาย ที่เข้าทำการ download เอกสารในการสมัคสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ งบประมาณ 2566 (click)
    5.4 นักเรียนจำนวน 3,398 นาย ให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ดีมาก”
  6. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    6.1 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร (click)
    6.2 แนวทางการรับราชการนายทหาร ก. (click)
    6.3 แนวทางการรับราชการนายทหาร ข. (click)
    6.4 แนวทางการรับราชการนายทหาร ป. (click)
    6.5 หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (click)