1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   
1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (click)
    1.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
  2. รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   
2.1 รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ ๖ เดือน (click)
    2.2 รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 (click)
 
3. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของ ทร.
   
3.1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของ ทร. ประจำปี งป.65

    3.2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของ ทร. ประจำปี งป.66
  4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    4.1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 (click)
    4.2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
  5. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
    5.1 นักเรียนจำนวน 3,346 นาย ที่เข้าทำการ download เอกสารในการสมัคสอบ นักเรียนจ่าทหารเรือ งบประมาณ 2565 (click)
    5.2 นักเรียนจำนวน 3,346 นาย ให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับ “ดีมาก”
  6. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    6.1 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร (click)
    6.2 แนวทางการรับราชการนายทหาร ก. (click)
    6.3 แนวทางการรับราชการนายทหาร ข. (click)
    6.4 แนวทางการรับราชการนายทหาร ป. (click)
    6.5 หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (click)