ระเบียบการใช้ห้องสมุด  
  ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกอบด้วย
  แผนกห้องสมุดกลางกองทัพเรือ   รวบรวมหนังสือ ตำรา ตลอดจนวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสืออ้างอิงทุกประเภท
  แผนกห้องสมุดทั่วไป
  รวบรวมหนังสือ ตำราประกอบการศึกษาวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสืออ้างอิงทุกประเภท
แผนกห้องสมุดยุทธศาสตร  รวบรวมหนังสือ และตำราดิจิตอลทางด้านยุทธศาสตร์
 แผนกห้องสมุดลับ   รวบรวมเอกสารประจำภาค เอกสารวิจัย การพิจารณาฝ่ายอำนวยการ และหนังสือตำราหรือเอกสารของทางราชการ
                                                       ซึ่งกำหนดชั้นความลับ
   เวลา เปิด-ปิด ห้องสมุด
             วันจันทร์ - วันศุกร์  ระหว่างเวลา  0730-1600
              การเปิดห้องสมุดนอกเวลาราชการ จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
  ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ ห้องสมุดทั่วไป ห้องสมุดยุทธศาสตร์
1.
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ทั้งในและนอกราชการ
2.
ครูหรืออาจารย์ผู้บรรยายของหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
3.
นักศึกษา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
4.
ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร พลทหาร และลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือ
  ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดลับ
1.
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ทั้งในและนอกราชการ
2.
ครูหรืออาจารย์ผู้บรรยายของหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
3.
นักศึกษา และนายทหารนักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
บุคคลตามข้อ 1, 2 และ 3  ในการเข้าถึงชั้นความลับใด ให้เป็นไปตามชั้นความลับที่บุคคลนั้นได้รับความไว้วางใจ
  หรือตามที่นายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เห็นสมควร
  หนังสือในห้องสมุด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1.
หนังสือประเภททีอนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสือในห้องสมุดทั่วไปที่ห้องสมุดมิได้ระบุห้ามยืม
2.
หนังสือที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสืออ้างอิงทุกประเภท หนังสือที่มีอักษร R หรือ อ อยู่เหนือเลขหมู่บนสันหนังสือ
ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม ปทานุกรม ดรรชนีค้นเรื่อง หนังสือคู่มือ รายงานประจำปี ฯลฯ  วารสารเย็บเล่ม จุลสาร หนังสือหายาก ตำรา
เอกสารทุกชนิดในห้องสมุดลับและหนังสืออื่น ๆ ที่ห้องสมุดระบุห้ามยืม
3.
หนังสือสำรอง ได้แก่ หนังสือที่ครูหรืออาจารย์ผู้มาบรรยายแต่ละวิชาของโรงเรียนขอให้กองห้องสมุด  จัดไว้เป็นพิเศษ และขอสิทธิให้
นักศึกษาและนายทหารนักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะ
   การยืมหนังสือออกจากห้องสมุดปฏิบัติดังนี้
1.
ต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
2.
ผู้ยืมต้องแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้ง
3.
บัตรสมาชิกห้องสมุดหาย / ชำรุด ต้องชำระค่าทำบัตรสมาชิกใหม่ จำนวน 50 บาท
4.
ผู้ยืมต้องมายืมด้วยตนเอง
5.
ผู้ยืมที่มิได้สังกัดกองทัพเรือ จะยืมต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้ากองห้องสมุด
6.
ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม ๆ ละไม่เกิน 10 วัน
7.
การต่ออายุหนังสือ กระทำได้โดยต้องนำหนังสือเล่มที่ต้องการยืมต่อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและยืมต่อได้อีกไม่เกิด 2 ครั้ง
เว้นแต่กรณี ที่ผู้อื่นสั่งจองหนังสือเล่มนั้นไว้ล่วงหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่อาจงดการต่ออายุยืมครั้งนั้น (ตำราดิจิตอลและโสตทัศน์วัสดุ
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน)
8.
หนังสือสำรอง ให้ยืมได้ในห้วงเวลาก่อนปิดห้องสมุด 1 ชั่วโมง และต้องนำส่งคืนในวันราชการถัดไปก่อนเวลา 0900
โดยปกติไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือประเภทที่ 2 (หนังสือที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด) หากมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้ากองห้องสมุดฯ และถ้าเป็นเอกสารที่กำหนดชั้นความลับต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากนายทหารควบคุมการรักษาความ-ปลอดภัยของ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผู้ยืมต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ

    ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องปฏิบัติดังนี้
1.
เมื่อเข้าในห้องสมุดต้องฝากกระเป๋า แฟ้ม ถุงกระดาษ และหีบห่อ ไว้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด หน้าประตูทางเข้า
2.
เมื่อจะออกจากห้องสมุด ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือที่นำออกมาด้วยทุกเล่ม
3.
ผู้ใช้บริการห้องสมุด เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ไม่ต้องเก็บ เจ้าหน้าที่จะเก็บเข้าที่เอง
4.
ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด
5.
ห้ามส่งเสียงดังรบกวนแก่ผู้อื่น

 

    ความรับผิดชอบของผู้ยืมหนังสือ
1.
ผู้ยืมหนังสือที่กำหนดชั้นความลับ ต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการสำหรับนักศึกษานายทหารนักเรียน
  ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือให้เก็บหนังสือดังกล่าวในตู้เอกสารลับเฉพาะบุคคลที่ทางกรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดไว้ กรมยุทธศึกษา
  ทหารเรือสงวนสิทธิในการที่จะทำการตรวจสอบหนังสือในตู้เอกสารลับเฉพาะบุคคลได้ทุกเวลาและทุกโอกาส
2.
เมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่ห้องสมุดได้จ่ายไป หรือหากมีการสูญหาย  ผู้ยืมจะต้องชำระเงิน
  เท่าราคาหนังสือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งหนังสือเล่มนั้นด้วย ในกรณีที่เป็นหนังสือหายากไม่สามารถซื้อได้ หรือไม่ทราบราคาหนังสือ
  และผู้ยืมไม่สามารถหามาทดแทนได้ ผู้ยืมจะต้องชดใช้ตามจำนวนเงินที่ห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารเรือกำหนด เพื่อให้ห้องสมุดนำไปซื้อ
  หนังสือหรือโสตทัศนวัสดุเพื่อทดแทนที่ชำรุดหรือ สูญหาย
3.
ถ้าผู้ยืมไม่ส่งหนังสือตามกำหนดเวลา จะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินเล่มละ 2.- บาท ต่อ 1 วัน