คู่มือ template2go (แก้ไขปรับปรุง 26 ก.ค.2561).pdf
การใช้ Shortcut และการเว้นวรรคตอน.pdf
template_01 ภายนอก (เรียน).dot
template_02 ภายนอก (กราบเรียน).dot
template_03 ภายนอก (ขอนมัสการด้วยความเคารพ).dot
template_04 ภายนอก (ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง).dot
template_05 ภายนอก (ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง).dot
template_06 ภายใน (กระดาษตราครุฑ).dot
template_07 ภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ_ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร).dot
template_08 ภายใน (กระดาษบันทึกข้อความ_ขึ้นต้นด้วยตัวเลข).dot
template_09 บันทึก (ข้อความขึ้นต้นด้วยตัวอักษร).dot
template_10 บันทึก (ข้อความขึ้นต้นด้วยตัวเลข).dot
template_11 ประทับตรา (คำเต็ม).dot
template_12 ประทับตรา (คำย่อ).dot
template_13 คำสั่ง.dot
template_14 คำสั่ง (กรณีรับคำสั่ง).dot
template_15 ระเบียบ.dot
template_16 ประกาศ.dot
template_17 ประกาศ (กรณีทำการแทน).dot
template_18 รับรอง.dot
template_19 รายงานการประชุม.dot
template_20 ปะหน้า+บันทึก.dot
template_21 ปะหน้า+บันทึก+คำสั่ง.dot
template_22 ปะหน้า+บันทึก+ภายนอก+ภายใน.dot
template_23 ปะหน้า+รายงานการประชุม.dot
template_24 ปะหน้า+หนังสือรับรอง.dot
template_25 ปะหน้า+คำสั่ง+ระเบียบ+ประกาศ.dot