โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

หัวข้อการปฏิบัติการข่าวสารที่ 3
เรื่อง "การประเมินผลไม่ใช่เรื่องที่เป็นการเพิ่มภาระและไม่ยุ่งยาก"
 

คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่การจัดการความรู้ของ รร.พจ.ยศ.ทร. ขออนุมัติจัดการบรรยายการจัดการความรู้ให้กับกำลังพลของ รร.พจ.ยศ.ทร.ณ ห้องประชุม รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล ชั้น 3 เมื่อวันอังคารที่ 9 ก.พ.59
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบหมายให้ พ.จ.อ.มนู วงศ์อนันต์
เสมียนกองบังคับการ รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นวิทยากรนันทนาการละลายพฤติกรรม
นักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/59 พื้นที่พุทธมณฑล เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคย
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 3 ก.พ.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายให้กับนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 29 ม.ค.59 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนพันจ่า
รุ่นที่ 1/59 พื้นที่สัตหีบ สักการะพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อาคารเรียน 5
รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายให้กับนักเรียนหลักสูตร
นักเรียนพันจ่า (นพจ.) รุ่นที่ 1/59 พื้นที่พุทธมณฑล พร้อมทั้งนำคณะข้าราชการ
และผู้เข้ารับการอบรม นพจ.รุ่นที่ 1/59 สักการะพระรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
นักเรียนพันจ่า (นพจ.) รุ่นที่ 1/59 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3
รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
นักเรียนพันจ่า (นพจ.) รุ่นที่ 1/59 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7
รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการประชุม
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) และนักเรียนพันจ่า (นพจ.)
โดยมีผู้แทนหน่วยเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑๓๘ อาคาร สรส.ยศ.ทร.
เมื่อวันที่ 21 ม.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน รร.พจ.ยศ.ทร. ณ ห้องประชุม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 19 ม.ค.59  
พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ จก.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. ร่วมเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58  

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร. พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ยศ.ทร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล โดยมี น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. และคณะข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานผลการศึกษาอบรม ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.58

น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และ พจน.งป.59
พื้นที่พุทธมณฑล สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ศาลพลเรือเอก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง พจน.งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล กับ พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ สนามฟุตบอล รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.58
 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานรับฟังการวิจารณ์หลักสูตร พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.58
 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานนำคณะข้าราชการ และ พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ร่วมสักการะและถวายเครื่องสังเวย แด่ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบประสูติกาล 135 ปี ณ อาคารเรียน 5 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.58  
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานรับฟังการวิจารณ์หลักสูตร การศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) ประจำปี งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58
น.ท.สมพงษ์ สันติมาลัย หน.ปกครอง รร.พจ.ยศ.ทร. ได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสุวรรณนาราม โดยมีนักเรียนหลักสูตร พจน. ประจำปี งป.59 ร่วมทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.58
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ. รร.พจ.ยศ.ทร. ได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ รร.พจ.ยศ.ทร. โดยมีนักเรียนหลักสูตร พจน. ประจำปี งป.59 ร่วมทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.58
น.อ.ประสงข์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร พจน. ประจำปี งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล เยี่ยมชมกิจการ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.58
พล.ร.อ.ทักษิณ ฤกษ์สังเกุต ผทค.พิเศษ ทร. กรุณามาบรรยายพิเศษให้กับ พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ เรื่อง การรับราชการในกองทัพเรือ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7
รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58
 
นายนิรุตต์ ศรีไกรวิน วิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยายพิเศษ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค ให้กับ พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.58  
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.นำคณะข้าราชการ และ พจน.งป.59
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ และโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.58
 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.นำคณะข้าราชการ และ พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 3 อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.58 
กพ.ทร.ขอรับการสนับสนุนสถานที่ในการจัดการสัมมนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) โดย รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) ได้อำนวยความสะดวกให้ใช้ห้อง กรรมวิธีข้อมูล อาคารเรียน 7 เป็นสถานที่ในการสัมมนา ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธ.ค.58  
น.ต.เริงณรงค์ จาละ ครูปกครอง แผนกปกครอง รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะนักเรียนหลักสูตร พจน. งป.59 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.58 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการกล่าวถวายพระพร
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธ.ค.58 โดยมีข้าราชการ และ พจน.งป.59
ร่วมกล่าวถวายพระพร ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.58
 
น.ต.สมบูรณ์ เหล่าสิงห์ ครูทหาร แผนกศึกษา รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะนักเรียนหลักสูตร พจน. งป.59 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ อรม.อร. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และ พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.58
 
พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ
เรื่อง ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลที่ทหารเรือควรรู้ ให้กับ พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม
อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
โดยมี น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร .
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.58
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และ พจน.งป.59
พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จว.ระยอง
เมื่อวันที่ 24 พ.ย.58
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และ พจน.งป.59
พื้นที่สัตหีบ ฟังสาร ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 20 พ.ย.58
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ สนามฟุตบอล รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58 
การแข่งขันกีฬา พจน. งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล
การทดสอบร่างกาย พจน. งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ได้จัดให้มีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายให้แก่ พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ โดยมีคณะข้าราชการจาก
รพ.อาภากรณ์เกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นผู้ให้ความรู้
ณ สนามกีฬา รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58
กิจกรรมการบริจาคโลหิต พจน.ประจำปี งป.59 (พื้นที่พุทธมณฑล)
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการมอบเครื่องหมาย
ประธาน พจน., หัวหน้าห้องเรียน พจน. และรองหัวหน้าห้องเรียน พจน. ประจำปี งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.58
 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายประธาน พจน., รองประธาน พจน., หัวหน้าห้องเรียน พจน. และรองหัวหน้าห้องเรียน พจน. ประจำปี งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.58
 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นผู้รับแถวประจำสัปดาห์
ในการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 15 ต.ค.58
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. สักการะสิ่งศักดิ์ในพื้นที่สัตหีบ และพบนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ เพื่อมอบนโยบาย ณ อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 13 ต.ค.58  
พ.จ.อ.มนู วงศ์อนันต์ เสมียนกองบังคับการ รร.พจ.ยศ.ทร. ทำหน้าที่วิทยากร
ละลายพฤติกรรมให้กับนักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.59 พื้นที่สัตหีบ
ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 8 ต.ค.58
 
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 7 ต.ค.5
น.อ.วุฒิกรณ์ กมลเพ็ชร ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. กระทำพิธีลงนามส่งมอบหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ให้กับ น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ท่านใหม่ ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.58
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ตารางสอนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล, พื้นที่สัตหีบ
บันทึกขออนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.59
บันทึกฯ อนุมัติแผนเปิด-ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. นพจ. หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และ ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.59
ขออนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. ประจำปี งป.59 (บันทึก ฯ อนุมัติ)
(พื้นที่พุทธมณฑล) (พื้นที่สัตหีบ)
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
บันทึก ฯ อนุมัติแผนเปิด - ปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน นักเรียนพันจ่า หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป. 58
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]