โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.พจ.ยศ.ทร.
ประจำปี งป.61 (ฉบับที่ 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.พจ.ยศ.ทร.
ประจำปี งป.61
(ฉบับที่ 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์ รร.พจ.ยศ.ทร.
ประจำปี งป.61 (ฉบับที่ 2)

บันทึก ขออนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร พจน.งป.61
 

พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธอนันตชัยบพิตร”

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำ รร.พจ.ยศ.ทร. ณ ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร.

โดยมี น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.ให้การต้อนรับ เมื่อ 8 มิ.ย.61

นักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล

เยี่ยมชมนิทรรศกาล KM DAY 2018 สร้างฐานความรู้ ก้าวสู่สากล

ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อ 31 พ.ค.61

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล
ณ ลานฝึก รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61

นักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล

ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/61

รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักเรียน
บังคับบัญชา และให้โอวาทแก่นักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61
พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61
กิจกรรม Ice Breaking ของนักเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ
ณ โรงพลศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักเรียน
บังคับบัญชา และให้โอวาทแก่นักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61
พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61
 
พ.จ.อ.มนู วงศ์อนันต์ เสมียนกองบังคับการ รร.พจ.ยศ.ทร. ได้รับมอบหน้าที่ให้ดำเนินกิจกรรม
Ice Breaking นักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ
ณ โรงพลศึกษา 2 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.นำคณะข้าราชการและนักเรียนพันจ่า
รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ โรงพลศึกษา รร.ชุมพลฯ
ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการปฐมนิเทศและ
มอบนโยบายให้กับนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม
ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล และนำคณะข้าราชการพร้อมด้วย
นักเรียนพันจ่า ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการปฐมนิเทศและ
มอบนโยบายให้กับนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม
อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ และนำคณะข้าราชการพร้อมด้วย
นักเรียนพันจ่า ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61
 
พล.ร.ต.โกเมศ สะอาดเอี่ยม เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วย
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1
ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 2 อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61
พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. และปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า
(นพจ.) รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1
ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
จว.จันทบุรี เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1
ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ กปช.จต. จว.จันทบุรี
เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1
ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
ค่ายเทวาพิทักษ์ และจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
เมื่อวันที่ 27 มี.ค.61
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการฟัง
การวิจารณ์การศึกษา หลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม
อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61
 

น.อ.กฤดากร หอมสุววณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการฟัง
การวิจารณ์การศึกษา หลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม

ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61  

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนหลักสูตร
นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ศึกษาดูงานนอกหน่วย
ณ สถาบันพัฒนากีฬามวยสากลแห่งชาติ จว.สระบุรี เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนหลักสูตร
นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ศึกษาดูงานนอกหน่วย
ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 22 มี.ค.6
1  
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนหลักสูตร
นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ศึกษาดูงานนอกหน่วย
ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61
พื้นที่พุทธมณฑล กับ พื้นที่สัตหีบ ณ โรงพลศึกษา 1 รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.61
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า
รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบริจาคเงิน
สมทบทุน ให้กับ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61
 

พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร. และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/61 สองพื้นที่ ร่วมการคุมสอบ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จว.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1
ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ในนามของ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61
 
ข้าราชการและนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล
ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. (3 มี.ค.61) ณ โถงชั้นล่าง
อาคาร สรส.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและ
นักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิต
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. (3 มี.ค.61) ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย
นักเรียนบังคับบัญชาให้กับนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61
พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง .รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61
พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายประธาน

นพจ., รองประธาน นพจ., หัวหน้าห้องเรียน นพจ. และรองหัวหน้าห้องเรียน นพจ.

ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธฑล ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) 
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61
พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61
 
นักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ได้ดำเนินการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ
ทำการทดสอบ ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61
 
ร.อ.ศักดินนท์ อ่อนโคกสูง นายทหารสารสนเทศ กอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นวิทยากร
ในการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61
พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
เมื่อวันที่ 8 ก.พ.61
 
พ.จ.อ.มนู วงศ์อนันต์ เสมียนกองบังคับการ รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นวิทยากรในการทำกิจกรรม
สร้างกลุ่มสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ
ณ โรงพลศึกษา 1 รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 1 ก.พ.61
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและ
นักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ โรงพลศึกษา 1 รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.
เมื่อวันที่ 1 ก.พ.61 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายและให้โอวาทแก่นักเรียนหลักสูตร
นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2
รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 29 ม.ค.61
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการให้โอวาทและมอบนโยบาย
ให้กับนักเรียนหลักสูตร นักเรียนพันจ่า ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม 
ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2
รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61
 

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า (นพจ.) รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 (พื้นที่พุทธมณฑล)

ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 25 ม.ค.61

รร.พจ.ยศ.ทร. จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพันจ่านักเรียนและนักเรียนพันจ่า ประจำปี งป.61 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 - 12 ม.ค.61
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. (1) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. และปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พันจ่านักเรียน
(พจน.) ประจำปี งป.2561 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60
พล.ร.ต.พีระศักดิ์ พัวพันธ์พงษ์ รอง จก.ยศ.ทร. (2) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. และปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พันจ่านักเรียน
(พจน.) ประจำปี งป.2561 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการฟัง
การวิจารณ์การศึกษา หลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม
ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร
พจน.งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล เยี่ยมชมกิจการนอกหน่วย ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จว.กาญจนบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการฟัง
การวิจารณ์การศึกษา หลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม
อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ
และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมกิจการนอกหน่วย
ที่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 อ.แกลง จว.ระยอง
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ
และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมกิจการนอกหน่วย
ที่ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง อ.แกลง จว.ระยอง
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร
พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมกิจการนอกหน่วย ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จว.นครนายก
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร
พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมกิจการนอกหน่วย ณ รร.นายร้อย จปร. จว.นครนายก
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60
 

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร
พันจ่านักเรียน งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล เยี่ยมชมกิจการนอกหน่วย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.60

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร
พันจ่านักเรียน งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล เยี่ยมชมกิจการนอกหน่วย ณ ศูนย์เกษตรกรรม

ทหารเรือบางพระ สก.ทร. อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60

น.อ.สาธิต อาภรณ์รัตน์ รอง ผอ.กพก.สพร.สปช.ทร. เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ
กิจกรรมการปลุกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต ให้กับนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.61
พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.60
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร
พันจ่านักเรียน งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
และเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนหลักสูตร
พันจ่านักเรียน งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล กับ พื้นที่สัตหีบ ณ โรงพลศึกษา 1 รร.ชุมพลฯ
ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และ
นักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนและมอบสิ่งของให้กับ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ 
เนื่องในวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5 ธ.ค.60 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.60
การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.60
 

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร พจน. งป.61 ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานฝึก

รร.พจ.ยศ.ทร.(พื้นที่พุทธมณฑล)

ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำกำลังพลของ รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมกันฝึกดับเพลิง ณ รร.พจ.ยศ.ทร.

(พื้นที่พุทธมณฑล)เมื่อวันที่ 23 พ.ย.60

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ
และนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ
ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อวันที่ 20 พ.ย.60
 

ข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร. และนักเรียน หลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล

แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ร่วมกับข้าราชการของ ยศ.ทร.
ณ หน้าบก.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักเรียนหลักสูตร พจน. งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ โรงพลศึกษา 1
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียน
หลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ โรงพลศึกษา 1
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียน
หลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่สัตหีบ แถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ
20 พ.ย.60 ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60
 

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการและนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.61 พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายโดยมีคณะวิทยากรจาก พร.
มาให้คำแนะนำและให้ความรู้ พร้อมทั้งเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.61

ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60

กพ.ทร. จัดการสัมมนาการใช้ระบบ HRMISS ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
ประเมินของหน่วยพื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.60 - 3 พ.ย.60
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายประธาน
พจน., รองประธาน พจน., หัวหน้าห้องเรียน พจน. และรองหัวหน้าห้องเรียน พจน. ประจำปี
งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่
30 ต.ค.60
 

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายประธาน พจน., รองประธาน พจน., หัวหน้าห้องเรียน พจน. และรองหัวหน้าห้องเรียน พจน.

ประจำปี งป.61 พื้นที่พุทธฑล ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) 
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.60

กิจกรรม ICE BREAKING ให้กับนักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61

พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. จัดกำลังพลและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. ประจำปี งป.61 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันสวรรคต ครบ 1 ปี ณ รร.พจ.ยศ.ทร. หน้าห้องเรียนรวม ชั้น 3 เมื่อ 12 ต.ค.60
พ.จ.อ.มนู วงศ์อนันต์ เสมียนกองบังคับการ รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นวิทยากรในกิจกรรม
ICE BREAKING ให้กับนักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ
ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานนำคณะข้าราชการ
นักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ และทหารกองประจำการ ร่วม
พิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการสักการะศาล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. ของนักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี
งป.61 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60
 
น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการให้โอวาทและมอบนโยบาย
ให้กับนักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม
อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 9 ต.ค.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2
รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60
 

น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) ประจำปี งป.61

ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 5 ต.ค.60

น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.(ท่านเก่า) ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และส่งมอบหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.

ให้แก่ น.อ.กฤดากร หอมสุวรรณ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.(ท่านใหม่) ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.59
 

ชมกิจกรรมย้อนหลัง รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.59

ข่าวและประชาสัมพันธ์

รายชื่อและประวัตินักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61
พื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่สัตหีบ

ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]