โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พร้อมคณะข้าราชการ นำนักเรียน
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58 พื้นที่สัตหีบ ชมกิจการนอกหน่วย
ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ สก.ทร. จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58
 
พล.ร.ท.ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา บรรยายพิเศษ
ให้กับนักเรียน หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58 พื้นที่สัตหีบ
ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 23 ก.ค.58
 
กิจกรรม 5 ส รร.พจ.ยศ.ทร.(พื้นที่พุทธมณฑล)
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58 พื้นที่สัตหีบ
ณ ลานฝึกแถว หน้าอาคารเรียน 5 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.58
 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาอบรม นพจ.รุ่นที่ 2/58 พื้นที่พุทธมณฑล
พ.จ.อ.มนู วงศ์อนันต์ เสมียนกองบังคับการ รร.พจ.ยศ.ทร. ทำหน้าที่วิทยากร
ละลายพฤติกรรมให้กับนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58
พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 8 ก.ค.58
 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 พื้นที่สัตหีบ
ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 7 ก.ค.58
 
พล.ร.ต.สมภพ สุวิทยาลังการ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของ ยศ.ทร. ณ ห้องเรียนรวม
อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.58
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการรับฟังการวิจารณ์หลักสูตร นักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.58  
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า
รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อรม.อร.
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.58
 
พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ จก.กพร.ทร. ได้กรุณามาบรรยายพิเศษ เรื่อง ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล ใหักับนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ
ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.58
 
ว่าที่ น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/58 พื้นที่พุทธมณฑล กับ พื้นที่สัตหีบ ในนามของ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ณ สนามฟุตบอล รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.58 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่
2/58 พื้นที่สัตหีบ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.58
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า
รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ที่ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค จว.ชลบุรี
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.58
 

น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า
รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ ร่วมบริจาคอาหารสุนัข ให้กับ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ศฝท.ยศ.ทร. และร่วมบริจาคสิ่งของพร้อมทั้งอาหารกลางวันให้แก่เด็กพิเศษ ณ บ้านครูบุญชู
เพื่อเด็กพิเศษ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.58
 

น.ต.สมบูรณ์ เหล่าสิงห์ ครูทหาร แผนกศึกษา รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ
และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงาน ณ กองอาวุธปล่อยนำวิถี
สพ.ทร. จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.58
 
กิจกรรมการศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา นพจ. รุ่น 2/58
พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นพจ. รุ่นที่ 2/58 พื้นที่พุทธมณฑล
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนพันจ่า
(นพจ.) ห้องที่ 1 รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ ร่วมชมกิจการศึกษาดูงานนอกหน่วย
ณ กอต.อศ. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมี น.อ.วัชรพงศ์ เทพพิทักษ์ รอง ผอ.กอต.อศ.
และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร.
และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคณะผู้รับบริจาคโลหิตจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
สภากาชาดไทย มาดำเนินการรับบริจาค ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 29 พ.ค.58
 

น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคีระหว่างนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ ณ สนามฮอกกี้
รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 27 พ.ค.58

 

น.อ.สุจริต กองแก้ว นำคณะนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรม
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีคณะวิทยากร จาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นผู้ให้ความรู้ และดำเนินการ
ณ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 27 พ.ค.58
กิจกรรมการบริจาคโลหิต นพจ. รุ่นที่ 2/58 พื้นที่พุทธมณฑล
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายประธานนักเรียน, รองประธานนักเรียน, หัวหน้าห้องเรียน และรองหัวหน้าห้องเรียน นพจ.
รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.58
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีสักการะและถวายเครื่องสังเวย พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร โดยมี คณะข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร. และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ ร่วมพิธี ณ อาคารเรียน 5 รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.58
 
กิจกรรมการแถวประจำสัปดาห์ นพจ. รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ
ม.ร.ว.จิยากร   อาภากร กรุณาเป็นประธานในการสักการะและถวายเครื่องสังเวย
พระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ณ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ให้โอวาทและมอบนโยบายให้ นพจ. รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ  
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/58 พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ

พิธีมอบประกาศนีบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/58
พื้นที่พุทธมณฑล

พิธีมอบประกาศนีบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัคหีบ
การวิจารณ์หลักสูตร นพจ.ประจำปี งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 2558
การมอบทุนการศึกษาให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ 12 ของ นพจ.รุ่นที่ 1/58
พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการดูงานที่ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ สก.ทร. นพจ.รุ่นที่ 1/58
พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการศึกษาดูงาน สอ.รฝ. นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล-
กิจกรรมการบริจาคโลหิต นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
การมอบเครื่องหมายประธาน รองประธาน หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง
นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการเล่นกีฬา นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล กับ พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการศึกษาดูงานที่กองพันลาดตระเวน นย. นพจ.รุ่นที่ 1/58
พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการบริจาคโลหิต นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ 
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมอบนโยบายให้ นพจ.
รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
การฝึกสอนความชำนาญ นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ  
การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ  
รร.พจ.ยศ.ทร. รับการตรวจของ กรมจเรทหารเรือ
การมอบเครื่องหมายประธาน รองประธาน หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง นพจ.
รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการละลายพฤติกรรม นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ  
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/58 (พื้นที่สัตหีบ)
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/58 (พื้นที่พุทธมณฑล)
การรับตรวจสุขาภิบาล รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
รร.พจ.ยศ.ทร. ให้การสนับสนุน กพ.ทร. ใช้ห้องกรรมวิธีข้อมูล รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ)
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ตารางสอน หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล
ตารางสอน หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58 พื้นที่สัตหีบ
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
บันทึก ฯ อนุมัติแผนเปิด - ปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน นักเรียนพันจ่า หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป. 58
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]