โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่
รุ่นที่ 3 ประจำปี งป.59

หัวข้อการปฏิบัติการข่าวสารที่ 3
เรื่อง "การประเมินผลไม่ใช่เรื่องที่เป็นการเพิ่มภาระและไม่ยุ่งยาก"
 

การสัมมนาการพัฒนาการศึกษาอบรมของ รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 5 - 7 ก.ย.59 ณ อิงธาร รีสอร์ท จว.นครนายก
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 3/59 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 29 ส.ค.59
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมตรวจการฝึกและให้คะแนนการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า และการใช้ท่ากระบี่ของนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/59 พื้นที่พุทธมณฑล พร้อมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/59 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นพุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 26 ส.ค.59
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 3/59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 29 ส.ค.59
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมตรวจการฝึกและให้คะแนนการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า และการใช้ท่ากระบี่ของนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/59 พื้นที่สัตหีบ พร้อมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 26 ส.ค.59 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
นักเรียน หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/59 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมตรวจการฝึกและให้คะแนนการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า และท่าการใช้กระบี่ของนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/59 พื้นที่พุทธมณฑล พร้อมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่
รุ่นที่ 1/59 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.59
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมตรวจการฝึกและให้คะแนนการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า และท่าการใช้กระบี่ของนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/59 พื้นที่สัตหีบ พร้อมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นทีสัตหีบ) เมื่อวันที่ 19 ส.ค.59  
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายให้กับนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่
19 ส.ค.59
 
การฝึกการใช้ท่ากระบี่สำหรับประกอบพิธีต่าง ๆ ของ นักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันพุธที่ 17 ส.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
นักเรียน หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/59 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นทพุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 15 ส.ค.59 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
นักเรียน หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 15 ส.ค.59 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พร้อมคณะข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร.
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร สรส.
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.59
 
พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 5 ส.ค.59
 
พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.59 พื้นที่สัตหีบ
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. (นายพลเรือ) ร่วมพิธี ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59
 
น.อ.ประชา สว่างแจ้ง รอง ผบ.วทร. เป็นผู้แทน จก.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาจากหน่วยต่าง ๆ มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา รร.พจ.ยศ.ทร. 4 ส.ค.59 โดยมี น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับ ณ รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล รร.พจ.ยศ.ทร. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.พจ.ยศ.ทร. 4 ส.ค.59 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)  
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.59 พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย
ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอก ชุมชนบ้านจำรุง อ.แกลง จว.ระยอง เมื่อวันที่ 29 ก.ค.59
 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียน หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.59
พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียน หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.59
พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 22 ก.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบเครื่องหมายนักเรียนปกครองให้กับ
นักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.59 พื้นที่สัตหีบ พร้อมทั้งมอบนโยบาย ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 14 ก.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ได้กรุณาเยี่ยมพลทหารสังกัดกำลังพลของ รร.พจ.ยศ.ทร. ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 6 ก.ค.59
รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 5 ก.ค.59
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.59 พื้นที่สัตหีบ และสักการะพระรูป
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๙
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล และสักการะพระรูปพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๕ ก.ค.๕๙
พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ จก.ยศ.ทร. และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร. และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/59 สองพื้นที่ ร่วมการคุมสอบ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จว.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 13 มี.ค.59 

น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พร้อมด้วยคณะข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร.
บรรยายซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการคุมสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่า ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/59 พื้นที่พุทธมณฑล
ร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
เมื่อวันที่ 11 มี.ค.59

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้รัดกุม โดยมีข้าราชการหน่วยต่าง ๆ ของ ยศ.ทร. ร่วมสัมมนา และได้เชิญวิทยากรจาก กองนโยบายและแผน กบ.ทร. เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องเรียนรวม
ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 10 มี.ค.59
 
พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ยศ.ทร. ครบรอบ 113 ปี โดยมีคณะข้าราชการ ยศ.ทร., หน่วยงานราชการพื้นที่ใกล้เคียง และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 1/59 พื้นที่พุทธมณฑล ร่วมงาน ณ บริเวณพื้นที่ ยศ.ทร.
เมื่อวันที่ 3 มี.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการประชุม สค.รน. ในส่วนของ ยศ.ทร. ณ ห้องประชุม รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59  
คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่การจัดการความรู้ของ รร.พจ.ยศ.ทร.
ขออนุมัติจัดการบรรยายการจัดการความรู้ให้กับกำลังพลของ รร.พจ.ยศ.ทร.โดยได้เชิญ
น.ท.หญิง นิธิรินสรา เวียงสิมมา ประจำ ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ ฝวก.ยศ.ทร.
มาบรรยาย ณ ห้องประชุม รร.พจ.ยศ.ทร. ชั้น 3 พื้นที่พุทธมณฑล
เมื่อวันอังคารที่ 9 ก.พ.59
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการประชุม
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) และนักเรียนพันจ่า (นพจ.)
โดยมีผู้แทนหน่วยเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑๓๘ อาคาร สรส.ยศ.ทร.
เมื่อวันที่ 21 ม.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน รร.พจ.ยศ.ทร. ณ ห้องประชุม รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 19 ม.ค.59  
กพ.ทร.ขอรับการสนับสนุนสถานที่ในการจัดการสัมมนาระบบสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRMISS) โดย รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) ได้อำนวยความสะดวกให้ใช้ห้อง กรรมวิธีข้อมูล อาคารเรียน 7 เป็นสถานที่ในการสัมมนา ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธ.ค.58  
น.อ.วุฒิกรณ์ กมลเพ็ชร ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. กระทำพิธีลงนามส่งมอบหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ให้กับ น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ท่านใหม่ ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.58
ข่าวและประชาสัมพันธ์
บันทึกขออนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.59
บันทึกฯ อนุมัติแผนเปิด-ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. นพจ. หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และ ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.59
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]