โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และ พจน.งป.59
พื้นที่สัตหีบ ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จว.ระยอง เมื่อวันที่ 24 พ.ย.58
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และ พจน.งป.59
พื้นที่สัตหีบ ฟังสาร ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 20 พ.ย.58
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ สนามฟุตบอล รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58 
การแข่งขันกีฬา พจน. งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล
การทดสอบร่างกาย พจน. งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ได้จัดให้มีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายให้แก่ พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ โดยมีคณะข้าราชการจาก
รพ.อาภากรณ์เกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นผู้ให้ความรู้
ณ สนามกีฬา รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 19 พ.ย.58
กิจกรรมการบริจาคโลหิต พจน.ประจำปี งป.59 (พื้นที่พุทธมณฑล)
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการมอบเครื่องหมาย
ประธาน พจน., หัวหน้าห้องเรียน พจน. และรองหัวหน้าห้องเรียน พจน. ประจำปี งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.58
 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายประธาน พจน., รองประธาน พจน., หัวหน้าห้องเรียน พจน. และรองหัวหน้าห้องเรียน พจน. ประจำปี งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 27 ต.ค.58
 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นผู้รับแถวประจำสัปดาห์
ในการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 15 ต.ค.58
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. สักการะสิ่งศักดิ์ในพื้นที่สัตหีบ และพบนักเรียนหลักสูตร พจน.งป.59 พื้นที่สัตหีบ เพื่อมอบนโยบาย ณ อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 13 ต.ค.58  
พ.จ.อ.มนู วงศ์อนันต์ เสมียนกองบังคับการ รร.พจ.ยศ.ทร. ทำหน้าที่วิทยากร
ละลายพฤติกรรมให้กับนักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.59 พื้นที่สัตหีบ
ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 8 ต.ค.58
 
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.59 พื้นที่พุทธมณฑล
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.59 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 7 ต.ค.5
น.อ.วุฒิกรณ์ กมลเพ็ชร ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. กระทำพิธีลงนามส่งมอบหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ให้กับ น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ท่านใหม่ ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.58
ข่าวและประชาสัมพันธ์
บันทึกขออนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.59
ตารางสอนหลักสูตร พจน. งป.59 (พื้นที่พุทธมณฑล) (พื้นที่สัตหีบ)
บันทึกฯ อนุมัติแผนเปิด-ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. นพจ. หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และ ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.59
ขออนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. ประจำปี งป.59 (บันทึก ฯ อนุมัติ)
(พื้นที่พุทธมณฑล) (พื้นที่สัตหีบ)
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
บันทึก ฯ อนุมัติแผนเปิด - ปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน นักเรียนพันจ่า หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป. 58
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]