โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการมอบเครื่องหมายประธานนักเรียน, รองประธานนักเรียน, หัวหน้าห้องเรียน และรองหัวหน้าห้องเรียน นพจ.
รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.58
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีสักการะและถวายเครื่องสังเวย พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร โดยมี คณะข้าราชการ รร.พจ.ยศ.ทร. และนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ ร่วมพิธี ณ อาคารเรียน 5 รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.58
 
กิจกรรมการแถวประจำสัปดาห์ นพจ. รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ
ม.ร.ว.จิยากร   อาภากร กรุณาเป็นประธานในการสักการะและถวายเครื่องสังเวย
พระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ณ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ให้โอวาทและมอบนโยบายให้ นพจ. รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ  
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/58 พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ

พิธีมอบประกาศนีบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/58
พื้นที่พุทธมณฑล

พิธีมอบประกาศนีบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัคหีบ
การวิจารณ์หลักสูตร นพจ.ประจำปี งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 2558
การมอบทุนการศึกษาให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ 12 ของ นพจ.รุ่นที่ 1/58
พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการดูงานที่ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ สก.ทร. นพจ.รุ่นที่ 1/58
พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการศึกษาดูงาน สอ.รฝ. นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล-
กิจกรรมการบริจาคโลหิต นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
การมอบเครื่องหมายประธาน รองประธาน หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง
นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการเล่นกีฬา นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล กับ พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการศึกษาดูงานที่กองพันลาดตระเวน นย. นพจ.รุ่นที่ 1/58
พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการบริจาคโลหิต นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ 
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมอบนโยบายให้ นพจ.
รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
การฝึกสอนความชำนาญ นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ  
การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ  
รร.พจ.ยศ.ทร. รับการตรวจของ กรมจเรทหารเรือ
การมอบเครื่องหมายประธาน รองประธาน หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง นพจ.
รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการละลายพฤติกรรม นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ  
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/58 (พื้นที่สัตหีบ)
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/58 (พื้นที่พุทธมณฑล)
การรับตรวจสุขาภิบาล รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
รร.พจ.ยศ.ทร. ให้การสนับสนุน กพ.ทร. ใช้ห้องกรรมวิธีข้อมูล รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ)
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ตารางฝึกศึกษาอบรมหลักสูตร  นพจ. รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.58 (พื้นที่สัตหีบ)
ตารางฝึกศึกษาอบรมหลักสูตร  นพจ. รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.58 (พื้นที่พุทธมณฑล)
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนหลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) ประจำปี งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่สัตหีบ
บันทึก ฯ อนุมัติแผนเปิด - ปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน นักเรียนพันจ่า หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป. 58
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]