โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

บันทึก ฯ อนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.58
• รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
• รุ่นที่ 2/58 พื้นที่พุทธมณฑล
• รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
• รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ

กิจกรรมการฝึกการใช้กระบี่ของนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/58
พื้นที่สัตหีบ
 
บรรยากาศกิจกรรมการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/58 พื้นที่พุทธมณฑล
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พบนักเรียนหลักสูตร
ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ และกิจกรรมการฝึกการใช้กระบ
ี่ 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 7 ส.ค.58  

พิธีมอบประกาศนีบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล

น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. พร้อมคณะข้าราชการ นำนักเรียน
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58 พื้นที่สัตหีบ ชมกิจการนอกหน่วย
ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ สก.ทร. จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58
 
พล.ร.ท.ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา บรรยายพิเศษ
ให้กับนักเรียน หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58 พื้นที่สัตหีบ
ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 23 ก.ค.58
 
กิจกรรม 5 ส รร.พจ.ยศ.ทร.(พื้นที่พุทธมณฑล)
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสามัคคี หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58 พื้นที่สัตหีบ
ณ ลานฝึกแถว หน้าอาคารเรียน 5 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.58
 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ พื้นที่พุทธมณฑล
พ.จ.อ.มนู วงศ์อนันต์ เสมียนกองบังคับการ รร.พจ.ยศ.ทร. ทำหน้าที่วิทยากร
ละลายพฤติกรรมให้กับนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.58
พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 8 ก.ค.58
 
น.อ.เขมณชาติ ศรีสรวล รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 พื้นที่สัตหีบ
ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 7 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
เมื่อวันที่ 7 ก.ค.58
 
ม.ร.ว.จิยากร   อาภากร กรุณาเป็นประธานในการสักการะและถวายเครื่องสังเวย
พระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ณ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา 2558
รร.พจ.ยศ.ทร. รับการตรวจของ กรมจเรทหารเรือ
การรับตรวจสุขาภิบาล รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
รร.พจ.ยศ.ทร. ให้การสนับสนุน กพ.ทร. ใช้ห้องกรรมวิธีข้อมูล รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ)
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ตารางสอน หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ, รุ่นที่ 2/58 พื้นที่สัตหีบ
ตารางสอน หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่1/58 พื้นที่พุทธมณฑล , รุ่นที่ 2/58 พื้นที่พุทธมณฑล
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
บันทึก ฯ อนุมัติแผนเปิด - ปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน นักเรียนพันจ่า หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป. 58
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]