โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

 

 

บันทึก ขออนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร พจน.งป.60
 

น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมให้คะแนนการฝึกการใช้ท่ากระบี่ของนักเรียน
หลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมให้คะแนนการฝึกการใช้ท่ากระบี่ของนักเรียน
หลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2/60 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.60
ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป. 60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 30 ส.ค.60  
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 28 ส.ค.60 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมให้คะแนนการฝึกการใช้ท่ากระบี่ของนักเรียน
หลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 25 ส.ค.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม และให้คะแนนการฝึก
การใช้ท่ากระบี่ของนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ
ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 24 ส.ค.60
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อ 23 ส.ค.60 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.60 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 21 ส.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.60 ณ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 21 ส.ค.60 
พล.ร.ต.ศุภกร ปรกแก้ว รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและ
ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ
พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60
พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและ
ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ยศ.ทร. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60
 
น.อ.กิตติเชษฐิ์ ธนาพรชัยพงษ์ รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียน
หลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.60 ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จว.ระยอง เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60
 
น.อ.สุจริต กองแก้ว รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. นำคณะข้าราชการ และนักเรียนหลักสูตร ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ศึกษาดูงานนอกหน่วย ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จว.ราชบุรี และ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 จว.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8 ส.ค.60 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีทางศาสนา และมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รร.พจ.ยศ.ทร. ครบรอบ 63 ปี เมื่อวันที่ 4 ส.ค.60
 
รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมจัดงาน KM Day ยศ.ทร. 2017 สร้างฐานความรู้
ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ณ ห้องบริพัตร ชั้น 5 อาคาร สรส. เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง รอง ผอ.สบพ.กพ.ทร. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และส่งมอบหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ให้กับ น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.59
 

ชมกิจกรรมย้อนหลัง รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.59

ข่าวและประชาสัมพันธ์

รายชื่อและประวัตินักเรียนหลักสูตร พันจ่านักเรียน ประจำปี งป.61
พื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่สัตหีบ

ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]