โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

 

บันทึก ขออนุมัติให้นายทหารประทวนเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร พจน.งป.60
 

ข้าราชการ และทหาร รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม 7 บท ภาวนาอธิฐานจิต
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ โถงชั้นล่าง
อาคาร สรส.ยศ.ทร. ทุกวัน เวลา 1909
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักเรียนปกครองบังคับบัญชา หลักสูตร พจน.งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 19 ต.ค.59 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายการศึกษาอบรมให้กับ
นักเรียนหลักสูตร พจน. ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ ณ ลานฝึกแถว รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 14 ต.ค.59
 
น.อ.ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตร พจน. ประจำปี งป.60 พื้นที่สัตหีบ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 2 รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.59
 
น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.ประจำปี งป.60 พื้นที่พุทธมณฑล ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่พุทธมณฑล) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.59
 
น.อ.ประสงค์ สังข์ทอง รอง ผอ.สบพ.กพ.ทร. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และส่งมอบหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. ให้กับ น.อ.สนั่น โพธิ์ศรี ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เมื่อวันที่ 3 ต.ค.59
 

ชมกิจกรรมย้อนหลัง รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.59

ข่าวและประชาสัมพันธ์
บันทึก อนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.60
บันทึกขออนุมัติการศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.พจ.ยศ.ทร. ประจำปี งป.60
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]