โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

กิจกรรม 5 ส. ของ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)

ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายให้ พจน.งป.58 พื้นที่สัตหีบ

 

กิจกรรมการแถวประจำสัปดาห์ พจน.งป.58 พื้นที่สัตหีบ
การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่สัตหีบ
พิธีเปิดหลักสูตร พจน.งป.58 พื้นที่สัตหีบ
พิธีเปิดหลักสูตร พจน. งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.58 พื้นที่สัตหีบ
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรพันจ่านักเรียน ประจำปี งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนหลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) ประจำปี งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่สัตหีบ
รายชื่อ พจน. ประจำปี งป.58 เตรียมเข้ารับการอบรมที่ รร.พจ.ยศ.ทร.
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 (พื้นที่พุทธมณฑล) รุ่นที่ 2/57 (พื้นที่พุทธมณฑล)
ตารางสอนนักเรียนหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ รุ่นที่ 1/57 (พื้นที่สัตหีบ) รุ่นที่ 2/57 (พื้นที่สัตหีบ)
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป.57 รุ่นที่ 1/57 พื้นที่พุทธมณฑล,
รุ่นที่ 2/57 พื้นที่พุทธมณฑล, รุ่นที่ 1/57 พื้นที่สัตหีบ, รุ่นที่ 2/57 พื้นที่สัตหีบ
บันทึก ฯ อนุมัติแผนเปิด - ปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน นักเรียนพันจ่า หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป. 58
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติแผนเปิด-ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน. นพจ. ปฐมนิเทศนายทหารใหม่, พันจ่าใหม่ ประจำปี งป.57
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม จก.ยศ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]