โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานายทหารประทวนของกองทัพเรือ"


ผู้เยี่ยมชมคนที่   

 

ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมอบนโยบายให้ นพจ.
รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
การฝึกสอนความชำนาญ นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ  
การฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า นพจ. รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ  
รร.พจ.ยศ.ทร. รับการตรวจของ กรมจเรทหารเรือ
การมอบเครื่องหมายประธาน รองประธาน หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง นพจ.
รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการละลายพฤติกรรม นพจ.รุ่นที่ 1/58 พื้นที่สัตหีบ  
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/58 (พื้นที่สัตหีบ)
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นพจ. รุ่นที่ 1/58 (พื้นที่พุทธมณฑล)
การรับตรวจสุขาภิบาล รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.งป.58
พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร พจน.งป.58
พื้นที่สัตหีบ
 
การวิจารณ์หลักสูตร พจน. งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล
การบรรยายพิเศษโดย จก.กพร.ทร. พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พจน.งป.58 พื้นที่สัตหีบ
พจน.งป.58 พื้นที่สัตหีบ ร่วมบริจาคสิ่งของที่ บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ  
การวิจารณ์หลักสูตร พจน.งป.58 พื้นที่สัตหีบ
การศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พจน.งป.58 (พื้นที่สัตหีบ)
 
การบรรยายพิเศษ โดย จก.กพร.ทร. พื้นที่สัตหีบ
รร.พจ.ยศ.ทร. ให้การสนับสนุน กพ.ทร. ใช้ห้องกรรมวิธีข้อมูล รร.พจ.ยศ.ทร.
(พื้นที่สัตหีบ)
กิจกรรมดูงานหลักสูตร พจน. พื้นที่พุทธมณฑล
กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ พจน. งป.58 พื้นที่สัตหีบ  
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ซ่อมใหญ่อากาศยาน  
กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ  
รร.พจ.ยศ.ทร. ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกหน่วย พจน. พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ พจน.งป.58 สองพื้นที่
กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย พจน. พื้นที่สัตหีบ
การศึกษาอบรมวิชาภาษาอังกฤษ พจน. พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรม พจน. ประจำปี งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล
การแถวรับฟังสาร วันกองทัพเรือ พจน. พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมบริจาคโลหิต พจน. พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรมนักเรียนหลักสูตร พจน.ประจำปี งป.58 พื้นที่สัตหีบ
จก.ยศ.ทร.ตรวจเยี่ยม รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่สัตหีบ)
กิจกรรมบริจาคโลหิต พจน. พื้นที่พุทธมณฑล
การมอบเครื่องหมายประธาน รองประธาน หัวหน้าห้อง และรองหัวหน้าห้อง พจน.งป.58
พื้นที่สัตหีบ
กิจกรรม 5 ส. ของ รร.พจ.ยศ.ทร. (พื้นที่พุทธมณฑล)

ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร. มอบนโยบายให้ พจน.งป.58 พื้นที่สัตหีบ

 

กิจกรรมการแถวประจำสัปดาห์ พจน.งป.58 พื้นที่สัตหีบ
การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่สัตหีบ
พิธีเปิดหลักสูตร พจน.งป.58 พื้นที่สัตหีบ
พิธีเปิดหลักสูตร พจน. งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.รร.พจ.ยศ.ทร.
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ตารางฝึกศึกษาอบรมหลักสูตร  นพจ. รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.58 (พื้นที่สัตหีบ)
ตารางฝึกศึกษาอบรมหลักสูตร  นพจ. รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.58 (พื้นที่พุทธมณฑล)
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.2557
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนหลักสูตรพันจ่านักเรียน (พจน.) ประจำปี งป.58 พื้นที่พุทธมณฑล และพื้นที่สัตหีบ
บันทึก ฯ อนุมัติแผนเปิด - ปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรพันจ่านักเรียน นักเรียนพันจ่า หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ และปฐมนิเทศพันจ่าใหม่ ประจำปี งป. 58
รูปแบบคำกล่าวก่อนเริ่มประชุม, การบรรยายสรุป และการใช้วงเล็บในการเขียนหนังสือราชการ
ขออนุมัติหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหารซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุดให้มีสิทธิรับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการใช้เสื้อยืดชั้นในกับเครื่องแบบ ทร.ชาย [ คลิ๊กที่นี่ ]
การจัดทำหนังสือราชการ [ คลิ๊กที่นี่ ]
การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร. (ตามคำสั่ง ทร. ที่ 299/2557 ลง 13 ต.ค.57 [ คลิ๊กที่นี่ ]
การพิจารณากำหนดแนวทางความก้าวหน้าของนายทหารประทวนเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2556 [ คลิ๊กที่นี่ ]
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 234/2556 เรื่องเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร [ คลิ๊กที่นี่ ]