เครื่องหมายยศทหาร
(Military Rank Insignia)

กองทัพบก
(Royal Thai Army)

ไทย/อังกฤษ

คำย่อ

เครื่องหมายยศ

ไทย/อังกฤษ

คำย่อ

เครื่องหมายยศ

จอมพล
Field Marshal

 

พลเอก
General

พล.อ.
Gen.

พลโท
Lieutenant General

พล.ท.
Lt.Gen.

พลตรี
Major General

พล.ต.
Maj.Gen.

พันเอก
Colonel

พ.อ.
Col.

พันโท
Lieutenant Colonel

พ.ท.
Lt.Col.

พันตรี
Major

พ.ต.
Maj.

ร้อยเอก
Captain

ร.อ.
Capt.

ร้อยโท
Lieutenant

ร.ท.
Lt.

ร้อยตรี
Sub Lieutenant

ร.ต.
SubLt.

จ่าสิบเอก
Sergeant Major 1st Class

จ.ส.อ.
SM 1

จ่าสิบโท
Sergeant Major 2nd Class

จ.ส.ท.
SM 2

จ่าสิบตรี
Sergeant Major 3rd Class

จ.ส.ต.
SM 3

สิบเอก
Sergeant

ส.อ.
Sgt.

สิบโท
Corporal

ส.ท.
Cpl.

สิบตรี
Private 1st Class

ส.ต.
Pfc.

พลทหาร
Private

พลฯ
Pvt.

       

หมายเหตุ

       

นักเรียนนายร้อย
Army Cadet

         

นักเรียนนายสิบทหารบก
Army Non - Commissioned Officer Student

       

กองทัพเรือ
Royal Thai navy

ไทย/อังกฤษ

คำย่อ

 ยศทหารเรือ

ไทย/อังกฤษ

คำย่อ

 ยศทหารเรือ

จอมพลเรือ
Admiral of the Fleet

 

พลเรือเอก
Admiral

พล.ร.อ. (ชื่อ) ร.น.
Adm.

พลเรือโท
Vice Admiral

พล.ร.ท. (ชื่อ) ร.น. VAdm.

พลเรือตรี
Rear Admiral

พล.ร.ต. (ชื่อ) ร.น.
RAdm.

นาวาเอก
Captain

น.อ. (ชื่อ) ร.น.
Capt.

นาวาโท
Commander

น.ท. (ชื่อ) ร.น.
Cdr.

นาวาตรี
Lieutenant Commander

น.ต. (ชื่อ) ร.น.
LCdr.

เรือเอก
Lieutenant

ร.อ. (ชื่อ) ร.น.
Lt.

เรือโท
Lieutenant Junior Grade

ร.ท. (ชื่อ) ร.น.
Lt.JG.

เรือตรี
Sub Lieutenant

ร.ต. (ชื่อ) ร.น.
SubLt.

พันจ่าเอก
Chief Petty Officer 1st Class

พ.จ.อ.
CPO 1

พันจ่าโท
Chief Petty Officer 2nd Class

พ.จ.ท.
CPO 2

พันจ่าตรี
Chief Petty Officer 3rd Class

พ.จ.ต.
CPO 3

จ่าเอก
Petty Officer 1st Class

จ.อ.
PO 1

จ่าโท
Petty Officer 2nd Class

จ.ท.
PO 2

จ่าตรี
Petty Officer 3rd Class

จ.ต.
PO 3

พลทหาร
Seaman

พลฯ
-

 
     

หมายเหตุ

         

นักเรียนนายเรือ
Naval Cadet

ชั้นปีที่ 1
  ชั้นปีที่ 2
  ชั้นปีที่ 3
  ชั้นปีที่ 4
  ชั้นปีที่ 5
     

นักเรียนจ่าทหารเรือ
Naval Rating Student

นรจ. ชั้น ปีที่ 1

 

นรจ. ชั้นปีที่ 2


กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

ไทย/อังกฤษ

คำย่อ

เครื่องหมายยศ

ไทย/อังกฤษ

คำย่อ

เครื่องหมายยศ

จอมพลอากาศ
Marshal of the Royal 
Thai Air Force

 

พลอากาศเอก
Air Chief Marshal

พล.อ.อ.
ACM

พลอากาศโท
Air Marshal

พล.อ.ท.
AM

พลอากาศตรี
Air Vice Marshal

พล.อ.ต.
AVM

นาวาอากาศเอก
Group Captain

น.อ.
Gp.Capt.

นาวาอากาศโท
Wing Commander

น.ท.
Wg.Cdr.

นาวาอากาศตรี
Squadron Leader

น.ต.
Sqn.Ldr.

เรืออากาศเอก
Flight Lieutenant

ร.อ.
Flt.Lt.

เรืออากาศโท
Flying Officer

ร.ท.
Flg.Off.

เรืออากาศตรี
Pilot Officer

ร.ต.
Plt.Off.

พันจ่าอากาศเอก
Flight Sergeant First Class

พ.อ.อ.
FS 1

พันจ่าอากาศโท
Flight Sergeant Second Class

พ.อ.ท.
FS 2

พันจ่าอากาศตรี
Flight Sergeant Third Class

พ.อ.ต.
FS 3

จ่าอากาศเอก
Sergeant

จ.อ.
Sgt.

จ่าอากาศโท
Corporal

จ.ท.
Cpl.

จ่าอากาศตรี
Leading Aircraftman

จ.ต.
LAC.

พลทหาร
Airman

พลฯ
Amn.

       

หมายเหตุ

         

นักเรียนนายเรืออากาศ
Air Cadet

         

นักเรียนจ่าอากาศ
Air Technical Student