หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ 2 ภาษา

โครงการนำร่องหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ2 ภาษา

 • ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น

  ปัจจุบันกองทัพเรือ มีส่วนร่วมกับนานาหน่วยงานต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น ในการปฏิบัติการทางทหาร การฝึกผสม การประชุมระหว่างชาติ เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันทหารเรือชั้นสูง (เดิม) จึงดำเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ซึ่งเป็น หลักสูตรหลักของกองทัพเรือ ในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของกองทัพเรือ การปรับเปลี่ยนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ อย่างฉับพลันจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากทั้งทางด้าน วิทยากร ตำราเรียน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการในลักษณะโครงการนำร่อง โดยใช้เวลาประมาณ ๓ - ๕ ปี เมื่อ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว จึงจะพิจารณา ขยายผลต่อไป

 • วัตถุประสงค์ของโครงการ

  เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ให้ผู้เข้ารับการศึกษามี ทักษะ และความ สามารถในการแสดงวิสัยทัศน์ แสดงความคิดเห็น เจรจาต่อรอง รวม ทั้งสามารถนำเสนอผลงานทั้งทางวาจาและเอกสารภาษาอังกฤษ และยังเป็นการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือต่อไป

 • การดำเนินการ
 1. โครงการนำร่องหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือสองภาษาเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โดยเพิ่มการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษายุทธศาสตร์ ความมั่นคง และงานฝ่ายอำนวยการ ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์ และการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ หรือความคิดเห็นแก่ที่ประชุมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียน ในขั้นต้นจึงต้องดำเนินการในลักษณะโครงการนำร่องเพื่อทดลองใช้กับนายทหารนักเรียน จำนวน ๒๐ นาย
 2. การเรียนการสอนในหลักสูตรโครงการนำร่อง ฯ จะดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในบางชุดวิชาของ ๓ หมวดวิชา คือ หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย และหมวดวิชาเสนาธิการกิจ โดยในส่วนของการบรรยายในห้องเรียน การสัมมนา/อภิปราย การนำเสนอผลการสัมมนอภิปราย จะเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนการเรียบเรียงการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการและการแถลงผลรายบุคคลจะเป็นภาษาไทยตามปกติ
 3. การคัดเลือกนายทหารนักเรียน จะคัดเลือกจากนายทหารนักเรียน ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือภาคปกติ โดยพิจารณาจากนายทหารนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (PT) ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป และผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยจะพิจารณาจากนายทหารนักเรียนในส่วนของกองทัพเรือ เป็นอันดับแรก ร่วมกับนายทหารนักเรียนจากมิตรประเทศ
 4. การจัดอาจารย์ในการบรรยายและคุมสัมมนา จัดจากบุคลากร ในสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง(เดิม) และจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในกองทัพเรือและนอกกองทัพเรือ บุคคลพลเรือนทั่วไป ตลอดจนชาวต่างประเทศด้วย
 5. ตำรา เอกสารประกอบการศึกษาและเครื่องช่วยการศึกษา บางส่วนอาจใช้จากตำราและเครื่องช่วยการศึกษาที่มีอยู่ตามปกติ โดยจะทำการจัดหาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม