เครื่องหมายนาวิกาภิวุฒิ

 

เครื่องหมาย “นาวิกาภิวุฒิ” เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของโรงเรียนนายทหารอาวุโส ผู้ที่มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายคือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารอาวุโส และ นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกระทรวงหลาโหมที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิชาการทหารที่ มีหลักสูตรเทียบเท่า โรงเรียนนายทหารอาวุโส ลักษณะของเครื่องหมาย เป็นรูปรัศมี ๘ แฉก ทำด้วยโลหะสีเงิน กับมีรูปสมอ ๓ ตัว ทำด้วยโลหะสีทองเรียงกันเป็นวงกลม กลางวงกลมของสมอทั้งสามตัวมีรูปจักรอยู่บนพื้นลงยาสีน้ำเงินแก่ เหนือจักรมีรูปพระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทอง