หลักสูตรนายทหารอาวุโส

ความมุ่งหมาย เพื่อให้การศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่มีโอกาสเข้ารับการศึกษา ในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือหรือเทียบเท่า และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานในระดับสูง ซึ่งนายทหารสัญญาบัตรเหล่านั้นอาจจะได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยการทัพเรือต่อไป หลักสูตรนายทหารอาวุโสได้เน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ในด้านการบริหารงาน การบังคับบัญชา การเสนาธิการกิจ และวิชาการอื่นเท่าที่จำเป็นแก่หน้าที่การงาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

เป็นนายทหารชั้นยศนาวาโท หรือเทียบเท่า เว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หรือเทียบเท่า  หรือโรงเรียนนายทหารพรรคกลิน หลักสูตรนายช่างกลชั้นสูง  ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดยกรมกำลังพลทหารเรือตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำหนด

ระยะเวลาการศึกษา ประมาณ ๖ เดือน

สาระหลักสูตร

            หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอาวุโส ประกอบด้วยการศึกษา ๕ หมวดวิชา คือ

            .   หมวดวิชาความมั่นคงแห่งชาติ  ประกอบด้วยชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ  การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  การกำหนดยุทธศาสตร์  ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร และกิจการระหว่างประเทศ

            .   หมวดวิชายุทธศาสตร์และนโยบาย  ประกอบด้วยชุดวิชาหลักการและทฤษฎีการทำสงคราม  แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ของนักยุทธศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมถึงศึกษาเรื่องของยุทธศาสตร์ทางเรือ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จากประวัติการยุทธ์สำคัญ  เพื่อให้ได้ทราบถึงความสำเร็จและความล้มเหลวในการสงครามแต่ละครั้ง

            .   หมวดวิชาเสนาธิการกิจ  เป็นการศึกษาในเรื่องของหลักและวิธีการบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา การบริหารงาน  งานในหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ  ตลอดจนการวิเคราะห์เพื่อตกลงใจ  จิตวิทยาและจริยธรรมของผู้นำ  รวมทั้งการพูด การเขียน และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารหน่วยงานและเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป

            .   หมวดวิชาการปฏิบัติการทางทหาร  เป็นการศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติการทางเรือในลักษณะต่าง ๆ และการสงครามพิเศษ  รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ

            .   หมวดวิชาสังคม  เป็นการศึกษาให้ทราบถึงมารยาทและวิธีการเข้าสังคมที่ถูกต้อง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และระเบียบปฏิบัติของสังคมโดยทั่วไป  นอกจากนั้นยังศึกษาในเรื่องการกีฬา  เพื่อให้ทราบระเบียบปฏิบัติ กฎ กติกา มารยาทในการเล่นที่ถูกต้อง  รวมทั้งการศึกษาภูมิประเทศ และดูกิจการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของนายทหารนักเรียนให้กว้างขวางขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการประกอบการศึกษาและการปฏิบัติราชการต่อไป