คำแนะนำการเตรียมการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเเรือ รุ่นที่ ๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

                

                       ตามที่ กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ท่านเข้ารับการศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๔๖ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ห้วงเวลาการศึกษา ระหว่าง  ๑๖ ต.ค.๕๖ – ๑๘ ก.ย.๕๗ นั้น วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (วทร.ยศ.ทร.) ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดี  และเพื่อให้การเตรียมการเข้ารับการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งรายละเอียด การปฏิบัติในเบื้องต้นที่นักศึกษาทุกท่านควรทราบ และปฏิบัติดังต่อไปนี้

                   ๑. การกรอกประวัติส่วนตัว
                       กรอกประวัติส่วนตัวตามแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ วิทยาลัยการทัพเรือ (http://www.navedu.navy.mi.th/nwc/index.html) เลือก แบบฟอร์มประวัติย่อ แนบรูปถ่ายสี ขนาด ๒ x ๒.๕ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก (jpg) ส่งมาที่ nwc.ned@gmail.com  ภายใน ๑๔ ต.ค.๕๖  และส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือเดินทางราชการ (ถ้ามี) ให้ วทร.ยศ.ทร ในวันรายงานตัว (๑๖ ต.ค.๕๖)

                   ๒การเตรียมการวันรายงานตัว  
                       ๒.๑  กำหนดการรายงานตัว ใน วันพุธ ที่ ๑๖ ต.ค.๕๖   ณ บก.วทร.ยศ.ทร. ชั้น ๓ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (ตามแผนผังที่แนบ)
                       เวลา  ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐
                      - นักศึกษารายงานตัว และจัดทำฐานข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษา วทร.
                      - รับเอกสาร คู่มือแนะนำนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ และ คู่มือประกอบการศึกษา อภิปราย/สัมมนา 
       
                      เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ผบ.วทร.ฯ นำนักศึกษาสักการระสิ่งศักดิ์ใน ยศ.ทร. และอาคาร สรส. พบนักศึกษา แนะนำวิทยาลัยการทัพเรือ คณะอาจารย์ประจำ วทร. ชี้แจงนักศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติ  และเรื่องสำคัญที่ควรทราบ ดังนี้

- แนวทางการศึกษาโดยสรุป
- การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในประเทศ และต่างประเทศ
- งานมอบส่วนบุคคล การเรียบเรียงเอกสารประจำภาคและการเขียนบทความ
- การจัดทำยุทธศาสตร์ทหาร/ยุทธศาสตร์ทะเล/ยุทธศาสตร์ทางเรือ
- กิจกรรมวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์
- การจัดทำยุทธศาสตร์ทหารร่วมกับวิทยาลัยเหล่าทัพและ วสท.สปท.

                    
                       ๒.๒  การแต่งกาย 

- ข้าราชการ ทร.  ชุดเครื่องแบบหมายเลข ๒
- ข้าราชการทหาร นอก ทร. ตำรวจ  ชุดเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว สีตามเหล่าทัพ
- ข้าราชการพลเรือน ชุดเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ นักธุรกิจภาคเอกชน  ชุดสากลสุภาพ


                      ๒.๓  การดำเนินการอื่นๆ

- ชำระเงินประกันการศึกษา ท่านละ ๑,๐๐๐.- บาท
- นักศึกษาหน่วยนอกกองทัพเรือ  มอบหนังสือส่งตัวเข้ารับการศึกษา ของต้นสังกัด


                   ๓. พิธีเปิดการศึกษา  
                       ๓.๑ กำหนดพิธีเปิดการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ต.ค.๕๖

เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๓๐    นักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๖ แนะนำตนเอง
เวลา ๐๙๔๕ คณะนักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๖ พร้อม ณ ห้องประชุม บริพัตร (ชั้น ๕) 
เวลา ๑๐๐๐ พิธีเปิดการศึกษาเวลา ๑๐๓๐ คณะนักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ณ บริเวณลานหน้าอาคาร สรส.
เวลา ๑๑๐๐ เป็นต้นไป นักศึกษาทยอย้ถ่ายภาพเดี่ยว ที่่ห้องบริการโสตทัศน์ ชั้นที่ ๒ อาคาร สรส. เพื่อใช้จัดทำประวัติบุคคล  และบัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งบัตรฯ ดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นบัตรห้องสมุดและบัตรห้องบริการสารสนเทศด้วย 


                       ๓.๒ การแต่งกาย

- ข้าราชการ ทร.  ชุดเครื่องแบบหมายเลข ๑
- ทหาร ตำรวจ/ข้าราชการพลเรือน ชุดเครื่องแบบปกติขาว (งดกระบี่)
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจภาคเอกชน  ชุดสากลสุภาพ


                   ๔. แนะนำหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ต.ค.๕๖  ณ ห้องเรียน วทร. ชั้น ๓ อาคาร สรส.

เวลา ๐๘๐๐ - ๐๙๐๐ แนะนำหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐  แนะนำหมวดวิชาความมั่นคง


                   ๕. ปฐมนิเทศนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่จะหล่อหลอมนักศึกษาให้รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และภาวะผู้นำ ระหว่าง ๓๐ ต.ค. – ๑ พ.ย.๕๖ (จำนวน ๓ วัน ๒ คืน) ที่ โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ตแอนด์สปา จ.กาญจนบุรี (ไปเป็นหมู่คณะ โดยใช้พาหนะรถโดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศของ ขส.ทร. ไม่อนุญาตนำรถยนต์ส่วนบุคคลไป)

                   ๖. การเตรียมการด้านการศึกษา
                       การศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ มีความมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ให้นักศึกษามีแนวคิดทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ และชอบด้วยเหตุผล มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี นักศึกษาจำเป็นต้องเตรียมการในด้านการศึกษา ดังนี้
                      ๖.๑ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กำหนดการศึกษา ตลอดจนแหล่งสืบค้นข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา ฯ ต้องเตรียมความรู้ขั้นพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบต่าง ๆ ดังนี้ -  สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และ รับ - ส่ง   E – Mail ได้ และ
มี E - Mail address ของตนเอง - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย ๒ โปรแกรม คือ Microsoft Word  และ Power Point
                      ๖.๒ เตรียมข้อมูลในการจัดทำเอกสารประจำภาคส่วนบุคคล ซึ่งเป็นระดับยุทธศาสตร์และนโยบาย โดยเตรียมเรื่องหลักและเรื่องรองไว้ก่อนเข้ารับการศึกษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการศึกษาได้ที่เว็บไซด์ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
                      ๖.๓ เตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษอีซีแอล ของศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยจะทำการทดสอบ ๒ ครั้ง คือ ช่วงต้นการศึกษา และก่อนจบการศึกษา นักศึกษาต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐ คะแนน นักศึกษาสังกัด ทร.สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ที่เว็บไซด์ศูนย์ภาษา และนักศึกษานอกสังกัด ทร. ให้คลิกที่ ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ที่เว็บไซด์ วิทยาลัยการทัพเรือ นอกจากนี้ จะทำการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบในการบริหารการศึกษา และการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลต่อไป
                      ๖.๔ ศึกษารายละเอียดหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือได้จาก website วิทยาลัยการทัพเรือ http://www.navedu.navy.mi.th/nwc/index.html

                 ๗. การเตรียมการทางธุรการ 
                       ๗.๑  การวางแผนงานของตนเอง  ให้นักศึกษาวางแผนงานของตนเอง พร้อมมอบหมายงานในหน้าที่ประจำให้กับผู้อื่นหรือผู้ทำการแทนให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อเวลาการศึกษา (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาเรียนทั้งหมดที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และมีเวลาการศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเวลาการศึกษาดูงานทั้งหมด)
                       ๗.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการชั่วคราว  วทร.ยศ.ทร. จะกำหนด ประธานกรรมการรุ่น ชั่วคราว  เพื่อให้การศึกษาและการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาในช่วงแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดี สมความมุ่งหมายของทางราชการ ให้ทำหน้าที่นับแต่วันแรกที่เปิดการศึกษาและสิ้นสุดลงเมื่อ วิทยาลัยการทัพเรือ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา  
                       ประธานกรรมการรุ่น ชั่วคราว มีหน้าที่
                       - เป็นผู้แทนนักศึกษาในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของรุ่น และเป็นผู้เลือกคณะกรรมการชั่วคราว ประกอบด้วย รองประธาน  เลขานุการ และเหรัญญิก
                       - เสนอรายชื่อ นักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๖ ที่ควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักศึกษา (ตามวิธีการคัดเลือกที่รุ่นเห็นสมควร) ถึงผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ ภายใน ๑๔ วันทำการ นับแต่วันเปิดการศึกษาเพื่อขออนุมัติและลงคำสั่ง ฯ
                       ๗.๓ งานสำคัญที่ต้องดำเนินการ

- ทำหนังสือรุ่นเล่มเล็กเพื่อติดต่อประสานงานในชั้นต้นระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนนักศึกษา วทร.รุ่นที่ ๔๖  ด้วยกัน
- เตรียมการกำหนดหน้าที่ ช่างภาพ/ภาพวีดีโอ ประจำรุ่น ซึ่งจะต้องเริ่มงานตั้งแต่วันรายงานตัว
- การจัดทำหนังสือรุ่น กรรมการรุ่นควรเตรียมวางแผนไว้แต่เนิ่นๆ


                       ๗.๔  เรื่อง อื่น ๆ
                       - อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด (BOQ) สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการห้องพัก วทร. ได้รับจัดสรรจำนวนจำกัด พักห้องละ ๒ ท่าน เก็บค่าบริการในอัตราห้องละ ๕๐๐ บาท/เดือน(พัก ๒ ท่าน ๆ ละ ๒๕๐ บาท) และ เงินค้ำประกันของเสียหาย ห้องละ ๘๐๐.- บาท สำหรับค่าไฟฟ้าจะเก็บค่าบริการตามที่ใช้จริง โดย ยศ.ทร.(คณะกรรมการบ้านพัก ฯ) จะจัดสรรห้องพักให้กับนักศึกษา วทร. ตามเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งนักศึกษาที่ประสงค์จะขอเข้าพัก เสนอรายงานขอเข้าพักตามแบบฟอร์ม (ในวันรายงานตัว) เพื่อเสนอ ยศ.ทร.พิจารณาอนุมัติต่อไป
                       - ที่จอดรถของนักศึกษา ได้กำหนดไว้ด้าน ทิศตะวันออก ของอาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ดูผังตามที่แนบ
                       - การบริการอาหาร ยศ.ทร. จัดประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ นักศึกษา ณ ห้องอาหารชั้น ๑ และนอกจากนี้ นักศึกษาสามารถใช้บริการร้านอาหารได้ ณ ห้องอาหารข้าราชการ ยศ.ทร. ชั้นล่าง (อาหารเช้าและกลางวัน) หรือสโมสรธาราพฤกษ์ อยู่บริเวณใกล้กับอาคารพักนายทหาร  สัญญาบัตรโสด ๑  ในราคาประหยัด  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
                       - ร้านค้าสวัสดิการ  ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน อาคาร บก.ยศ.ทร. (ข้างห้องอาหารข้าราชการ)  เปิดบริการเวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๓๐  และ บริเวณชั้นล่าง อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด เปิดบริการเวลา ๑๘๓๐ – ๒๐๐๐
                       - ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี ศาลายา เปิดให้บริการแก่นักศึกษา วทร. ที่ต้องการออกรอบเล่นกอล์ฟ โดยคิดค่ากรีนฟี ในอัตราท่านละ ๕๐ บาท/ครั้ง และมีสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โดยคิดค่าบริการลูกกอล์ฟ ถาดละ ๒๕ บาท เปิดบริการทุกวันเวลา ๐๖๐๐ – ๑๘๐๐

                       ๗.๕  การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
                       - ค้นหาข้อมูลได้ใน website วิทยาลัยการทัพเรือ http://www.navedu.navy.mi.th/nwc/index.html
                       - ติดต่อสอบถามผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ email :  nwc.ned@gmail.com
                       - ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ กองการปกครอง วิทยาลัยการทัพเรือ โทร ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๘๔ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๘๕ กองการศึกษา โทร ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๘๖  ธุรการ กองบัญชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ โทร ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๘๓

วิทยาลัยการทัพเรือ
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖