ภารกิจวิทยาลัยการทัพเรือ

วิทยาลัยการทัพเรือ   มีหน้าที่ อํานวยการฝึกและศึกษาวิชาการทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การบริหาร ระดับสูง และ วิชาอื่นๆ อันจําเป็น
สําหรับผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอํานวยการระดับสูง โดยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่นายทหาร เพื่อทําหน้าที่ผู้บังคับบัญชาในระดับผู้บังคับการกองเรือหรือ เทียบเท่าขึ้นไป หรือฝ่ายอํานวยการระดับสูงของกองทัพเรือ โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา เป็นนายทหารชั้นยศนาวาเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป อายุไม่เกิน ๕๔ ปี มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นผู้ได้รับความ วางใจถึงชั้น
“ลับที่สุด”  สําหรับนักธุรกิจภาคเอกชนจากองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้น โดยถูกต้องตามกฎหมาย มีสัญชาติไทย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีอายุระหว่าง ๓๕ - ๕๐ ปี มี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง โดยผ่านการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของทางราชการ