กำลังพลวิทยาลัยการทัพเรือ

กองบัญชาการ กองการปกครอง กองการศึกษา
 


พลเรือตรี ช่อฉัตร   กระเทศ

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
 
     
 
นาวาเอก คำรณ  พิสณฑ์ยุทธการ
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ

 
     

นาวาเอก สุขสวัสดิ์   สบายใจ 
อาจารย์อํานวยการ

นาวาเอกหญิง แจ่มจริยา  วรรธนผล
ประจำ ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยการทัพเรือ

นาวาโท สำราญ อินจำปา
หัวหน้านายทหารธุรการ
     

เรือเอกหญิง กัลยา   เล้าเจริญ

นายทหารธุรการ


พันจ่าเอกหญิงจีรพันธ์ มญีใส
เจ้าหน้าที่ธุรการ

จ่าเอกบัณดิษฐ์ ผลเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ