กำลังพลวิทยาลัยการทัพเรือ

กองบัญชาการ กองการปกครอง กองการศึกษา
 


พลเรือตรี ประชาชาติ   ศิริสวัสดิ์

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
 
     
 
นาวาเอก ชวิน    เวียงวิเศษ

รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ

 
     

น.อ.กษิดิศ อินทรวิรัตน์

อาจารย์อํานวยการ
 
น.อ.หญิง พจนา  พัฒนมาศ

ช่วยราชการ วทร.ยศ.ทร.
     

นาวาโท สำราญ อินจำปา
หัวหน้านายทหารธุรการ


พ.จ.อ.วิษณุ เหมะธุลิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

จ่าเอก ชนะชัย ผลเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ