กำลังพลวิทยาลัยการทัพเรือ

กองบัญชาการ กองการปกครอง กองการศึกษา
 


พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
 
     
 
นาวาเอก ประชา    สว่างแจ้ง

รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ

 
     

นาวาเอก อุดมเดช ล้อมอิ่ม
อาจารย์อํานวยการ
 
น.อ.หญิง พจนา  พัฒนมาศ

ช่วยราชการ วทร.ยศ.ทร.
     

นาวาโท สำราญ อินจำปา
หัวหน้านายทหารธุรการ


เรือเอกหญิง กัลยา   เล้าเจริญ

นายทหารธุรการ

จ่าเอก ชนะชัย ผลเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ