กำลังพลวิทยาลัยการทัพเรือ

กองบัญชาการ กองการปกครอง กองการศึกษา
 


พลเรือตรี สุพจน์ ภู่ระหงษ์

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
 
     
 
นาวาเอก ประชา    สว่างแจ้ง

รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ

 
     

นาวาเอก ธีรยุทธ   ดาวมุกดา
อาจารย์อํานวยการ

น.อ.พจนา  พัฒนมาศ

ช่วยราชการ วทร.ยศ.ทร.

นาวาเอกหญิง แจ่มจริยา  วรรธนผล
ประจำ ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยการทัพเรือ
     

นาวาโท สำราญ อินจำปา
หัวหน้านายทหารธุรการ


เรือเอกหญิง กัลยา   เล้าเจริญ

นายทหารธุรการ

จ่าเอก บัณดิษฐ์ ผลเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ