กำลังพลวิทยาลัยการทัพเรือ

กองบัญชาการ กองการปกครอง กองการศึกษา
 


พลเรือตรี บัญชา บัวรอด

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
 
     
 
นาวาเอก ยุทธนา อักษรศรี

รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ

 
     

น.อ.หญิง สุณิสา วัลยะเพ็ชร์

อาจารย์อํานวยการ
 
น.อ.หญิง พจนา  พัฒนมาศ

ช่วยราชการ วทร.ยศ.ทร.
     

น.อ.หญิง จิราภรณ์ ปานจันทร์

ช่วยราชการ วทร.ยศ.ทร.
 
น.อ.หญิง สุภฤกษ์ เพิ่มทรัพย์

ช่วยราชการ วทร.ยศ.ทร.

น.ท. สำราญ อินจำปา
หน.ธุรการ


พ.จ.อ.วิษณุ เหมะธุลิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

จ.อ. ชนะชัย ผลเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ