กำลังพลวิทยาลัยการทัพเรือ

กองบัญชาการ กองการปกครอง กองการศึกษา
 


พลเรือตรี ช่อฉัตร   กระเทศ

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
 
     
 
นาวาเอก เชษฐา   ใจเปี่ยม
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ

 
     

นาวาเอก ธีรยุทธ   ดาวมุกดา
อาจารย์อํานวยการ

นาวาเอกหญิง แจ่มจริยา  วรรธนผล
ประจำ ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยการทัพเรือ

นาวาโท สำราญ อินจำปา
หัวหน้านายทหารธุรการ
     

เรือเอกหญิง กัลยา   เล้าเจริญ

นายทหารธุรการจ่าเอก บัณดิษฐ์ ผลเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ธุรการ