การจัดหน่วย

วิทยาลัยการทัพเรือมีหน่วยขึ้นตรง ๓ หน่วยคือ กองบัญชาการ กองการปกครอง และ กองการศึกษา

กองบัญชาการ มีหน้าที่บริหารงานและดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของวิทยาลัยการทัพเรือ

กองการปกครอง ดําเนินการเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การประเมินคุณสมบัติและ ความสามารถของนักศึกษาร่วมกับกองการศึกษา การสถิติ และทะเบียนประวัติ งานพิธีการต่าง ๆ งานสังคม กีฬา การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ

กองการศึกษา ภารกิจ ให้การบริการการศึกษา ประชุมเตรียมการ การสอน การฝึก การสัมมนา(อภิปราย) อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องช่วยการศึกษา รวบรวมวัดผล/ประเมินผลการศึกษา การสอน และเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ