กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อม
คณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน วทร.ยศ.ทร. ระหว่าง  8 – 10 มี.ค.53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ฝวก.ยศ.ทร. ระหว่าง  4 – 5 มี.ค.53  Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อม
คณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ชต.ยศ.ทร. ระหว่าง  15 – 17 มี.ค. 53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อม
คณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ศยร.ยศ.ทร. ระหว่าง  11 – 12 มี.ค.53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อม คณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ระหว่าง  15 – 17 มี.ค.53

Click ดูภาพบรรยากาศ 

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อม
คณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน กอง สน.ยศ.ทร. ระหว่าง  25 – 26 มี.ค.53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อม
คณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจเยี่ยม กองห้องสมุด ยศ.ทร. ใน  24 มี.ค.53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อม คณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจเยี่ยม กบศ.ยศ.ทร. ใน  24 มี.ค.53

Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์  ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.พ.53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์  ผอ.กปภ.ยศ.ทร. นำกำลังพล กปภ.ยศ.ทร. ร่วม    ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช          เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๒ Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์  ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. ระหว่างวันที่ 1 - 3 ก.พ.53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์  ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.พบ.กศษ.พร ระหว่างวันที่ 8 - 10 ก.พ.53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ฝวก.ยศ.ทร. ระหว่าง  4 – 5 มี.ค.53  Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อม
คณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน วทร.ยศ.ทร. ระหว่าง  8 – 10 มี.ค.53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อม
คณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ศยร.ยศ.ทร. ระหว่าง  11 – 12 มี.ค.53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ประธานอนุกรรมการ ฯ และ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. พร้อม
คณะอนุกรรมการ ฯ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ชต.ยศ.ทร. ระหว่าง  15 – 17 มี.ค. 53 Click ดูภาพบรรยากาศ  

  1. น.อ.พีระศักดิ์  พัวพันธ์พงษ์   ผอ.กปภ.ยศ.ทร. และคณะวิทยากร นิเทศงานประกัน คุณภาพการศึกษา   รร.พธ.พธ.ทร.  ระหว่าง14 – 17 มิ.ย.53 Click ดูภาพบรรยากาศ  
ยศ.ทร.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ เมื่อ 3 พ.ย.53 ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. Click ดูภาพบรรยากาศ  
ยศ.ทร.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ เมื่อ 2 พ.ย.53 ณ ห้องประชุม ยศ.ทร.Click ดูภาพบรรยากาศ  
น.อ.ตนัย ภู่รอด ผอ.กปภ.ยศ.ทร. นำคณะทำงาน ฯ เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.อล.กวก.อล.ทร. ระหว่าง 11 - 13 ม.ค.54 Click ดูภาพบรรยากาศ