กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา 2555


ประชุมคณะทำงานรับรองการนำ
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ ของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ใน 24 ก.ย.55
[ Click ดูภาพบรรยากาศ นิทรรศการจัดการความรู้ KM ยศ.ทร.
งป.55 ใน 4 ก.ย.55
Click ดูภาพบรรยากาศ ]  


รอง จก.ยศ.ทร.เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมิได้จัดการ
ศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สอง
และส่วนการศึกษาที่สี่ ใน 24 ส.ค. 55   รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง
ใน 22 ส.ค.55  
กปภ.ยศ.ทร.จัดสัมมนาจัดทำคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับ
สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง
(สถานศึกษาสำหรับนายทหาร
สัญญาบัตร) พ.ศ.2555 ใน 6-8
มิ.ย.55 [ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 

กปภ.ยศ.ทร.จัดสัมมนาจัดทำคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาใน
ส่วนการศึกษาที่หนึ่ง (สถานศึกษาสำหรับ
นายทหารสัญญาบัตร) พ.ศ.2555 ใน 6-8 มิ.ย.55 ณ โรงแรมภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัด
ราชบุรี [ Click ดูภาพบรรยากาศ ]  

กปภ.ยศ.ทร.จัดสัมมนาจัดทำคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาซึ่ง
จัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่
สองและส่วนการศึกษาที่สี่ (ระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี) พ.ศ.2555 ใน 21-23
พ.ค. 53 [ Click ดูภาพบรรยากาศ ]  


น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงานฯ เข้าตรวจ
สอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.นวก.ศวก.พร.ใน 8-10
ก.พ.55 [ Click ดูภาพบรรยากาศ ]  

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในนำคณะทำงานฯ เข้าตรวจ
สอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.
ดย.ทร.ฐท.กท. ใน 15 - 17 ก.พ.55
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]  

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในนำคณะ
อนุกรรมการ ฯ เข้าตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อ 28-29 ก.พ. และ 1 มี.ค.55 [ Click ดูภาพบรรยากาศ ]

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน นำคณะ
อนุกรรมการ ฯ เข้าตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน วทร.ยศ.ทร. ใน 6 , 8 - 9 มี.ค.55 [ Click ดูภาพบรรยากาศ ]

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน นำคณะ
อนุกรรมการ ฯ เข้าตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน รร.ชต.ยศ.ทร. เมื่อ 12 - 14 มี.ค.55 [ Click ดูภาพบรรยากาศ ]

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงาน ฯ เข้า
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
รร.นย.ศฝ.นย. เมื่อ 24 – 26 ม.ค.55
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงาน ฯ เข้า
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ชูมพล ฯ ยศ.ทร. เมื่อ 10 – 12 ม.ค.๕๕ [ Click ดูภาพบรรยากาศ ]