กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา 2556

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง"การกำหนดสมรรถนะและมาตรฐาน
วิชชีพ ของ นรจ.,นดย.และนรช.อร."
ใน ๒๖-๒๘มิ.ย.๕๖ ณร.ร.พาวีเลี่ยน
ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี
[ Click ดูภาพบรรยากาศ 

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงานฯ เข้า
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน รร.นวก.
ศวก.พร. ใน ๖ - ๘ มี.ค.๕๖
Click ดูภาพบรรยากาศ ]  

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.  
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงานฯเข้าตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน รร.อล.กวก.
อล.ทร ใน ๑๙ - ๒๑ ก.พ.๕๖
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงานฯเข้าตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ทร.
ฐท.กท. ใน ๕ - ๗ ก.พ.๕๖
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]   

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.  
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงานฯเข้าตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน รร.ชอร.กศษ.
กพช.อล.ทร. ใน ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๕๖
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงานฯเข้าตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน รร.นย.ศฝ.นย.
ฐท.กท. ใน ๘ - ๑๐ ม.ค.๕๖
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]   

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงานฯเข้าตรวจ
สอบและประเมินคุณภาพภายใน
รร.ขส.กวก.ขส.ทร.ใน ๒๕-๒๗ พ.ย.๕๕
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]  

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงานฯเข้าตรวจ
สอบและประเมินคุณภาพภายใน
รร.พธ.พธ.ทร.ใน ๑๒-๑๔ ธ.ค.๕๕
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]  

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงานฯเข้าตรวจ
สอบและประเมินคุณภาพภายใน
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ใน ๒๗-๒๙ พ.ย.๕๕
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]  

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน นำคณะทำงานฯเข้าตรวจ
สอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.สสท.
กวก.สสท.ทร. ใน ๑๓-๑๕ พ.ย.๕๕
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]

แนวทางประชุมคณะทำงานฯ และผู้แทน
สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค
ในส่วนการศึกษาที่สองและสี่ประจำปี
งป.๕๖ ใน ๒๔-๒๕ ต.ค.๕๕
ณ ห้องประชุม ยศ.ทร.
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ]

nopic