กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา ต.ค.2557-ก.ย.2558


[ Click ]

คณะทำงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การฝึกอบรม เข้าตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการฝึกอบรม รร.พจ.ยศ.ทร.
ใน ๑ - ๓ ก.ค.๕๘
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 11

คณะทำงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การฝึกอบรม เข้าตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการฝึกอบรม รร.ชุมพลฯ
ใน ๓ - ๕ มิ.ย.๕๘
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 10

คณะทำงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน ยศ.ทร. เข้าตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายใน รร.อล.กวก.อล.ทร.
ใน ๓ มี.ค. และ ๕ - ๖ มี.ค.๕๘
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 09

คณะทำงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน ยศ.ทร. เข้าตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายใน รร.ขส.กวก.ขส.ทร.
ใน ๑๗ - ๑๙ ก.พ.๕๘
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 08

คณะทำงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน ยศ.ทร. เข้าตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายใน รร.พธ.พธ.ทร.
ใน ๓ - ๕ ก.พ.๕๘
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 07

คณะทำงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน ยศ.ทร. เข้าตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ฐท.กท.
ใน ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 06

คณะทำงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน ยศ.ทร. เข้าตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายใน รร.นวก.ศวก.พร.
ใน ๖ - ๘ ม.ค.๕๘
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 05

คณะทำงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน ยศ.ทร. เข้าตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
ใน ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 04

คณะทำงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน ยศ.ทร. เข้าตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายใน รร.นย.ศฝ.นย.
ใน ๑๖ - ๑๘ ธ.ค.๕๗
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 03

คณะทำงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน ยศ.ทร. เข้าตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายใน รร.สสท.กวก.สสน.
สสท.ทร. ใน ๒๔ - ๒๖ พ.ย.๕๗
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 02

พล.ร.ต.นฤดม ชวนะเสน รอง จก.ยศ.ทร.
หัวหน้าคณะตรวจสอบและประเมินประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม ศฝท.ยศ.ทร.
ใน ๒๔ - ๒๖ พ.ย.๕๗
[ Click ดูภาพบรรยากาศ ] 01

พล.ร.ต.นฤดม ชวนะเสน รอง จก.ยศ.ทร.หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในนำคณะทำงานฯ
เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
รร.ดย.ทร.ฐท.กท. ใน ๒๑ - ๒๓ ม.ค.๕๗ [ Click ดูภาพบรรยากาศ ]

พล.ร.ต.นฤดม ชวนะเสน รอง จก.ยศ.ทร.หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในนำคณะทำงานฯ
เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ใน ๗ - ๙ ม.ค.๕๗ [ Click ดูภาพบรรยากาศ ]