กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา ต.ค.2558-ก.ย.2559


พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร.
เป็นประธานคณะทำงาน เข้าตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการฝึกอบรม ศภษ.
ยศ.ทร. ใน 4-6 ก.ค.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 18

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร.
เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการฝึกอบรม ศฝท.ยศ.ทร.
ใน 15-17 มิ.ย.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 17

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร.
เป็นประธาน หัวหน้าคณะอนุกรรมการ
เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพภาย
ใน ส่วนการศึกษาที่หนึ่ง วทร.ยศ.ทร.
ใน 16-18 พ.ค.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 16

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร.
เป็นประธาน หัวหน้าคณะอนุกรรมการ
เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ส่วนการศึกษาที่หนึ่ง รร.สธ.ทร.ฯ
ใน 19-21 เม.ย.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 15

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร.
เป็นประธาน หัวหน้าคณะอนุกรรมการ
เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ส่วนการศึกษาที่หนึ่ง รร.ชต.ยศ.ทร.
ใน 29-31 มี.ค.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 14

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร.
เป็นประธาน หัวหน้าคณะอนุกรรมการ
เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ส่วนการศึกษาที่หนึ่ง ฝวก.ยศ.ทร.
ใน 8-10 มี.ค.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 13

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร.
เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.
ใน 1 - 3 ก.พ.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 12

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร.
เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
ใน ๑๒ - ๑๔ ม.ค.๕๙
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 11

พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร.
เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของ รร.นวก.ฯ ใน ๕ - ๗ ม.ค.๕๙
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 10

น.อ.มานิต โกสีย์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เป็นประธาน การพิจารณาร่างการ
ตรวจสอบ และ ประเมินคุณภาพภายใน
ของ รร.ชอร.ฯ
ใน ๒๓ ธ.ค.๕๘
[ Click Click ชมภาพบรรยากาศ ] 09

น.อ.เบญญา นาวานุเคราะห์ รอง
เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธาน เปิดการสัมมนา
เรื่องการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา สถานศึกษาในส่วนการศึกษา
ที่หนึ่ง ประจำปี งป.๕๙
ใน ๑๖ - ๑๘ ธ.ค.๕๘
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 08

น.อ.ชีวิน หวังในธรรม รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธาน เปิดการสัมมนา เรื่องการ
จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี งป.๕๙
ใน ๑ - ๓ ธ.ค.๕๘
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 07

น.อ.มานิต โกสีย์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. รองหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน เป็นประธาน
นำคณะทำงานฯ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน รร.ชอร.ฯ งป.๕๙
ใน ๒๔ - ๒๖ พ.ย.๕๘
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 06

น.อ.มานิต โกสีย์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. รองหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน เป็นประธาน เปิดประชุมเตรียมการก่อนการตรวจสอบ
และประเมิน คุณภาพภายใน งป.๕๙
ใน ๙ พ.ย.๕๘
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 05

น.อ.ชีวิน หวังในธรรม รอง เสธ.ยศ.ทร. เป็นประธาน เปิดประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง ประจำปี งป.๕๘ ใน ๘ ก.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม ยศ.ทร.ชั้น ๒
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 04

พล.ร.ท. ชัยสิทธุ์ ญาดี จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา งป.๕๘
ใน ๗ ก.ย.๕๘
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 03

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เป็นประธาน เปิดจัดอบรมการใช้โปรแกรม
ฐานข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี งป.๕๘ ใน ๑๐ - ๑๑ ส.ค.๕๘
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 02

น.อ.จุมพล ศิริรัตน์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง กรอบการประเมินรอบสี่
งป.๕๘ ใน ๓ - ๔ ส.ค.๕๘
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 01