กิจกรรมกองประกันคุณภาพการศึกษา ต.ค.2559-ก.ย.2560


พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานหัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินฝึกอบรม รร.พจ.ยศ.ทร. ใน 18 - 20 ก.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 1

น.อ.มานิต โกสีย์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เป็นรองประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินฝึกอบรม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ใน 4 - 6 ก.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 2

กปภ.ยศ.ทร.อบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยเครื่อข่าย สมศ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ กทม.ฯ ใน 12 - 26 มิ.ย.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 3

น.อ.มานิต โกสีย์ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. เป็นรองประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน รร.นย.ศฝท.นย. ใน 21 - 23 มี.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 4

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ใน 7 - 9 มี.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 5

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน รร.ขส.กวก.ขส.ทร. ใน 20 - 22 ก.พ.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 6

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน รร.พธ.พธ.ทร. ใน 7 - 9 ก.พ.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 7

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน รร.ดย.ดย.ฐท.กท. ใน 24 -26 ม.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 8

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ใน 10 -12 ม.ค.60
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 9

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร.
ใน 19 -21 ธ.ค.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 10

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน รร.นวก.ศวก.พร. ใน 6 -8 ธ.ค.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 11

พล.ร.ต.วินัย วิรัชกุล รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน หัวหน้าคณะทำงาน
เข้าตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน รร.อล.กวก.อล.ทร. ใน 22 -24 พ.ย.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 12

ผอ.กปภ.ยศ.ทร. รองประธานคณะทำงานฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อน
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา และสรุปผลการตรวจสอบฯ
ใน 3 - 4 พ.ย.59
[ Click ชมภาพบรรยากาศ ] 13

O