คู่มือการประเมินภายนอกรอบสาม ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) (ระดับพื้นฐาน) ฉบับสถานศึกษา [ 0211.pdf (Download) ]
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) (ระดับอาชีวะศึกษา) ฉบับสถานศึกษา [ 0212.pdf (Download) ]
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) (ระดับอุดมศึกษา) ฉบับสถานศึกษา [ 0213.pdf (Download) ]
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม (ระดับต่ำกว่าปริญญา) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ [ 114.pdf Download ]