คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕ ในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง (ยศ.ทร.)

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง (สำหรับสถานศึกษาสำหรับนายทหารสัญญาบัตร) พ.ศ.๒๕๕๕ [ pdf01.rar Download ] [manual1_word.rar Download ]
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่
(ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) พ.ศ.๒๕๕๕ [ pdf24.rar Download ] [ manual24_word.rar Download ]รวมไฟล์