คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Sar)

คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment : SAR) สำหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง
[ sar_book01docx_xlsx.rar Download ] รวมไฟล์
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment : SAR) สำหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษา
ที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) [ sar_book02docx_xlsx.rar Download ] รวมไฟล์
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment : SAR) สำหรับประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสถานศึกษา
[ sar_book03docx_xlsx.rar Download ]