คู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ สำหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ำกว่าปริญญา 59-63

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ สำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ
ระดับต่ำกว่าปริญญา (พ.ศ.2559-2563)

จัดทำโดย กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

จก.ยศ.ทร.อนุมัติ/ลงนาม คู่มือประกันฯ เมื่อ 2 มี.ค.59 [ Download 24-59-63.pdf ]

00 เอกสารประกอบการดาวน์โหลด
[ Download 00-readme.pdf ]

01-A ปกคู่มือ คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม
[ Download 01-A.pdf ]

02-B ใบแทรก
[ Download 02-B.pdf ]

03 บทที่ 1 กล่าวนำ (P1-13)
[ Download 03-chapter_01-P1-13.pdf ]

04 บทที่ 2 ประกันของกองทัพ (P14-33)
[ Download 04-chapter_02-P14-33.pdf ]

05 บทที่ 3 ประกันของ ยศ.ทร. (P34-44)
[ Download 05-chapter_03-P34-44.pdf ]

06 บทที่ 4 คำอธิบายมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน รอบสี่
[ Download 06-chapter_04-P45-182.pdf ]

07 ผนวก ก ตารางกรอกคะแนนรอบสี่ (ไม่มีสูตร)
[ Download 07-Table_Score.pdf ]

08-01 ผนวก ก ตารางคะแนน และโปรแกรมคำนวน รอบสี่
(สำหรับ รร.นวก.ศวก.พร. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. และ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.)
[ Download 08-01-prog.pdf ]

08-02 ผนวก ก ตารางคะแนน และโปรแกรมคำนวน รอบสี่
(สำหรับ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รร.สสท.กวก.สสน.ทร. รร.นย.ศฝ.นย.
รร.พธ.พธ.ทร. รร.ขส.กวก.สข.ทร.)

[ Download 08-02-prog.pdf ]

08-03 ผนวก ก ตารางคะแนน และโปรแกรมคำนวน รอบสี่
(สำหรับ รร.อล.กวก.อล.ทร.)
[ Download 08-03-prog.pdf ]

09 ผนวก ข โปรแกรมแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนน T-Score
[ Download 09-T-Score.pdf ]

10 ผนวก ค ตัวอย่าง แบบประเมินวิจัยหลักสูตร
[ Download 10-T-Study.pdf ]

11 ผนวก ง ตัวอย่าง แบบฟอร์มประเมินโครงการ
[ Download 11-form.pdf ]