คู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ สำหรับสถานศึกษาของ ทร. ในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง 59-63

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ สำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ
ในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง (สถานศึกษาสำหรับนายทหารสัญญาบัตร) (พ.ศ.2559-2563)

จัดทำโดย กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

จก.ยศ.ทร.อนุมัติ/ลงนาม คู่มือประกันฯ เมื่อ 8 เม.ย.59 [ Download 01-59-63.pdf ]

00 เอกสารประกอบการดาวน์โหลด
[ 00readme.doc ] [ 00readme.docx ] [ 00readme.pdf ]

01 ปกคู่มือ คำนำ สารบัญ บรรณานุกรม
[ 01munual.doc ] [ 01munual.docx ] [ 01munaul.pdf.pdf ]

02 กล่าวนำ หน้า (P1-14)
[ 02lesson.doc ] [ 02lesson.docx ] [ 02lesson.pdf ]

03 ประกันของกองทัพ หน้า (P15-30)
[ 03lesson.doc ] [ 03lesson.docx ] [ 03lesson.pdf ]

04 ประกันของ ยศ.ทร. หน้า (P31-39)
[ 04lesson.doc ] [ 04lesson.docx ] [ 04lesson.pdf ]

05 มาตรฐาน หน้า (P40-195)
[ 05lesson.doc ] [ 05lesson04.docx ] [ 05lesson04.pdf ]

06 ใบแทรก
[ 06munual.doc ] [ 06munual.docx ] [ 06manual.pdf ]

ผนวก ตารางกรอกคะแนน รอบสี่ (ปีการศึกษา 2559-2563)

01a ผนวก ก สรุปจำนวนตัวบ่งชี้
          [ 01a.xls ] [ 01a.xlsx ] [ 01a.pdf ]
01b ผนวก ก มาตรฐาน เสนออนุมัติ
          [ 01b.xls ] [ 01b.xlsx ] [ 01b.pdf ]
01c ผนวก ก สรุปหน่วยรับผิดชอบ
          [ 01c.xls ] [ 01c.xlsx ] [ 01c.pdf ]
02 ผนวก ข คำนวณผลประเมิน ฝวก.ฯ (พ.ศ.2559-2563)
          [ 02qa.xls ] [ 02qa.xlsx ] [ 02qa.pdf ]
03 ผนวก ค คำนวณผลประเมิน วทร.ฯ (พ.ศ.2559-2563)
          [ 03qa.xls ] [ 03qa.xlsx ] [ 03qa.pdf ]
04 ผนวก ง คำนวณผลประเมิน รร.สธ.ฯ (พ.ศ.2559-2563)
          [ 04qa.xls ] [ 04qa.xlsx ] [ 04qa.pdf ]
05 ผนวก จ คำนวณผลประเมิน รร.ชต.ฯ (พ.ศ.2559-2563)
          [ 05qa.xls ] [ 05qa.xlsx ] [ 05qa.pdf ]