คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ กลาโหม พ.ศ.2561

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ กลาโหม พ.ศ. 2561

001-คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กห.พ.ศ.2561
[ Download 001_MANUAL_2561 ]
002-กฏกระทรวง การศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547
[ Download 002_min_rules2547 ]
003-สมศ.การปฏิรูประบบประเมินรอบสี่ 28 ส.ค.58
[ Download 003_eva_system28_aug_58 ]
004-รายงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 14 มี.ค.59
[ Download 004_sta_report14mar59 ]
005-สรุปแผนขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
[ Download 005_con_of_driven_sum_edu ]
006-สมศ.กรอบแนวทางการประเมินภายนอกรอบสี่ 12 ก.ย.60
[ Download 006_frm_of_guidenlines_4_12sep60 ]
007-กฏกระทรวง การประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
[ Download 007_min_rules2561 ]
091-นโยบายปฏิรูปการศึกษา พล.ต.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
[ Download 091_policy_edu ]
092-สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย พ.ศ.2556
[ Download 092_thai_edu2556 ]
093-วิจัย พัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย 2560
[ Download 093_dev_of_army_sys2560 ]
094-การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (แนวใหม่)
[ Download 094_new_ext_eva4 ]
095-แผนการศึกษาแห่งชาติด พ.ศ.2560-2579-01
[ Download 095_nat_edu_plan2560_2579_01 ]
096-แผนการศึกษาแห่งชาติด พ.ศ.2560-2579-02
[ Download 096_nat_edu_plan2560_2579_02 ]