วิสัยทัศน์กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.

กองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.เป็นหน่วยงานหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษา
ด้วยการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  เพื่อใช้เป็นแรงขับเคลื่อน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

การจัดหน่วย กองประกันคุณภาพการศึกษา กปภ.ยศ.ทร.

บก.กปภ.ยศ.ทร. มีหน้าที่มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และพัฒนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชา และสถานศึกษาในกำกับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
แผนกควบคุม มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกตรวจสอบและประเมินผล มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน บังคับบัญชา และสถานศึกษาในกำกับ การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษารายงาน ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมหลักฐาน เอกสาร และข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และผลการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา