รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน งป.59 (ประจำปีการศีกษา 58) ส่วนการศึกษาที่ 1


[ Download readme1.pdf ]
1. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(ฝวก.ยศ.ทร.) งป.59 ใน 8-10 มี.ค.59 ประจำปีการศึกษา 2558 (doaa)

1. ปก คำนำ สารบัญ บทสรุป ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58)
[ Download daa01.pdf ]
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P1-P6)
[ Download daa02.pdf ]
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P7-P9)
[ Downlaod daa03.pdf ]
4. ส่วนที่ 3 การติดตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P10-P24)
[ Downlaod daa04.pdf ]
5. ส่วนที่ 4 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P25-P122)
[ Downlaod daa05.pdf ]

2. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.ชต.ยศ.ทร.) งป.59 ใน 29-31 มี.ค.59
ประจำปีการศึกษา 2558 (navin)
1. ปก คำนำ สารบัญ บทสรุป รร.สธ.ทร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58)
[ Download navin01.pdf ]
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รร.สธ.ทร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P1-P6)
[ Download navin02.pdf ]
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ รร.สธ.ทร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P7-P9)
[ Downlaod navin03.pdf ]
4. ส่วนที่ 3 การติดตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.สธ.ทร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P10-P24)
[ Downlaod navin04.pdf ]
5. ส่วนที่ 4 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.สธ.ทร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P25-P122)
[ Downlaod navin05.pdf ]

3. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.) งป.59 ใน 29-31 มี.ค.59 ประจำปีการศึกษา 2558 (ncsc)

1. ปก คำนำ สารบัญ บทสรุป ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58)
[ Download ncsc01.pdf ]
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P1-P6)
[ Download ncsc02.pdf ]
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P7-P9)
[ Downlaod ncsc03.pdf ]
4. ส่วนที่ 3 การติดตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P10-P24)
[ Downlaod ncsc04.pdf ]
5. ส่วนที่ 4 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P25-P122)
[ Downlaod ncsc05.pdf ]

4. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(วทร.ยศ.ทร.) งป.59 ใน 16-18 พ.ค.59 ประจำปีการศึกษา 2558 (nwc)

1. ปก คำนำ สารบัญ บทสรุป ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58)
[ Download nwc01.pdf ]
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P1-P6)
[ Download nwc02.pdf ]
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P7-P9)
[ Downlaod nwc03.pdf ]
4. ส่วนที่ 3 การติดตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P10-P24)
[ Downlaod nwc04.pdf ]
5. ส่วนที่ 4 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ฝวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 58) (P25-P122)
[ Downlaod nwc05.pdf ]

5. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน กองบริการการศึกษา
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (กบศ.ยศ.ทร.) งป.59 ใน 8-10 มี.ค.59 ประจำปีการศึกษา 2558 (sedu5_4)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย
(หน่วยรับผิดชอบหลัก คือ กบศ.ยศ.ทร.) [ Download 5-sedu5_4.pdf ]

6. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน กองสนับสนุน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(กอง สน.ยศ.ทร.) งป.59 ใน 8-10 มี.ค.59 ประจำปีการศึกษา 2558 (rsup_6_5)

ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
(หน่วยรับผิดชอบหลัก คือ กอง สน.ยศ.ทร.) [ Download 6-rsup6_5 ]

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน งป.59 (ประจำปีการศึกษา 57) ส่วนการศึกษาที่ 2 และ 4

[ Download readme24.pdf ]
1. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา
กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ (รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.)
งป.59 ใน 24-26 พ.ย.58
ประจำปีการศึกษา 2557 (ndas)
1. ปก คำนำ สารบัญ บทสรุป รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57)
[ Download ndas01.pdf ]
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P1-P6)
[ Download ndas02.pdf ]
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P7-P9)
[ Downlaod ndas03.pdf ]
4. ส่วนที่ 3 การติดตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P10-P24)
[ Downlaod ndas04.pdf ]
5. ส่วนที่ 4 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P25-P122)
[ Downlaod ndas05.pdf ]

2. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ
(รร.นวก.ศวก.พร.) งป.59 ใน 5-7 ม.ค.59
ประจำปีการศึกษา 2557 (noms)
1. ปก คำนำ สารบัญ บทสรุป รร.นวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57)
[ Download noms01.pdf ]
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รร.นวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P1-P6)
[ Download noms02.pdf ]
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ รร.นวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P7-P9)
[ Downlaod noms03.pdf ]
4. ส่วนที่ 3 การติดตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.นวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P1-P8)
[ Downlaod noms04.pdf ]
5. ส่วนที่ 4 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.นวก.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P41-P160)
[ Downlaod noms05.pdf ]

3. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) งป.59 ใน 12-14 ม.ค.59
ประจำปีการศึกษา 2557 (nrc)
1. ปก คำนำ สารบัญ บทสรุป รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57)
[ Download nrc01.pdf ]
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P1-P8)
[ Download nrc02.pdf ]
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P9-P11)
[ Downlaod nrc03.pdf ]
4. ส่วนที่ 3 การติดตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P12-P41)
[ Downlaod nrc04.pdf ]
5. ส่วนที่ 4 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P42-P164)
[ Downlaod nrc05.pdf ]

4. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนดริยางค์ กองดุริยางทหารเรือ
ฐานทัพเรือกรุงเทพ
(รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.) งป.59 ใน 1-3 ก.พ.59
ประจำปีการศึกษา 57 (rtnsom)
1. ปก คำนำ สารบัญ บทสรุป รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57)
[ Download rtnsom01.pdf ]
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P1-P7)
[ Download rtnsom02.pdf ]
3. ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P8-P10)
[ Downlaod rtnsom03.pdf ]
4. ส่วนที่ 3 การติดตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P11-P35)
[ Downlaod rtnsom04.pdf ]
5. ส่วนที่ 4 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ชอร.ฯ งป.59 (ปีการศึกษา 57) (P36-P132)
[ Downlaod rtnsom05.pdf ]

สถานศึกษาและกอง.ฯ ที่เกี่ยวข้อง


ส่วนการศึกษาที่ 1 และส่วนที่เกี่ยวข้อง
1. ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ฝวก.ยศ.ทร.)
2. โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น (รร.ชต.ยศ.ทร.)
3. โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.)
4. กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (กบศ.ยศ.ทร.)
5. กองสนับสนุน กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (กอง สน.ยศ.ทร.)
ส่วนการศึกษาที่ 2

1. รร.ชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.)
ส่วนการศึกษาที่ 4
1. โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รร.สสท.กวก.สสท.ทร.)     
2. โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (รร.นย.ศฝ.นย.)     
3. โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (รร.อล.กวก.อล.ทร.)     
4. โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ (รร.พธ.พธ.ทร.)     
5. โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ (รร.นวก.ศวก.พร.)     
6. โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ (รร.ขส.กวก.ขส.ทร.)     
7. โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.)     
8. โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
(รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.)