ชื่อองค์ความรู้ : คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อองค์ความรู้ : BEST pACTICE : BP งป.60 เทคนิคการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รอบสี่

- BP งป.๖๐ เทคนิคการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รอบสี่ งป.๖๐ [ Download bp01_60.pdf ]
- แบบสรุป KM งป.๖๐ [ Download bp02_60.docx ]
- แบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ KM60 งป.๖๐ [ Download bp03_60.docx ]
- คำสั่งผู้เชี่ยวชาญ KM งป.๖๐ [ Dowload bp04_60.docx ]


-ภารกิจ วิสัยทัศน์ กปภ.ยศ.ทร.-60 (Mission vision) [ km_mis-vis60.pdf ]
-สำรวจกิจกรรม-60 (Explore activities) [ 00-km_ea60.pdf ]
-การจัดการความรู้-60 [ 03-km60 ]
-การจัดเก็บความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน-60 [ 04-km_record60.pdf ]
-บันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน-60 (After Action Review : AAR) [ 05-km_arr60.pdf ]
-รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ-60 (Best Pactice : BP) [ 06-km_bp60.pdf ]

ผังการลงเว็บไซต์ งาน Km กปภ.ยศ.ทร.Link ผังการทำงาน KM กปภ.ยศ.ทร. ( km-plan60.pdf )
ภารกิจ วิสัยทัศน์ กปภ.ยศ.ทร. (Mission vision)
(km_mis-vis60.pdf)

00-สำรวจกิจกรรม (Explore activities) (00-km_ea)

 • ปี 2560 [ 00-km_ea60 ]
 • ปี 2559 [ 00-km_ea59 ]

01-คำสั่งคณะทำงาน (01-km_order)

02-แผนการจัดการความรู้ (02-km_plan)

 • ปี 2560
  • แผนแม่บท ทร. [ 02-1-km_plan60 ]
  • แผน ยศ.ทร. [ 02-2-km_plan60 ]
  • แผน กปภ.ยศ.ทร. [ 02-3-km_plan60 ]
 • ปี 2559
  • แผนแม่บท ทร. [ 02-1-km_plan59 ]
  • แผน ยศ.ทร. [ 02-2-km_plan59 ]
  • แผน กปภ.ยศ.ทร. [ 02-3-km_plan59 ]

03-การจัดการความรู้ Knowledge Management (03-km)

 • ปี 2560 [ 03-km60 ]
 • ปี 2559 [ 03-km59 ]

04-การจัดเก็บความรู้ในการปฏิบัติงาน (04-km_record)

05-การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน After Action Review (05-km_arr)

 • ปี 2560 [ 05-km_arr60 ]
 • ปี 2559 [ 05-km_arr59 ]

06-รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลินศ BEST PRACTICE (06-km_bp) (คู่มือ

07-รูปภาพกิจกรรม (07-km_pic)

 • ปี 2560 [ 07-km_pic60 ]
 • ปี 2559 [ 07-km_pic59 ]
 • ปี 2558 [ 07-km_pic58 ]
 • ปี 2557 [ 07-km_pic57 ]