ชื่อองค์ความรู้ : คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา


ชุมชนนักปฏิบัติ ใช้ชื่อว่า "กระจกเงา" ผลงานใช้ชื่่อว่า "คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร.ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี"
รายละเอียดรูปเล่มของคู่มือ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่ครับ เป็นไฟล์ pdf สถานศึกษาใดสนใจ เป็นไฟล์ word
ติดต่อได้ที่ รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร.

กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วย (KM Action plan)

๑. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
- ประชุมหารือ
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๒. การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
- ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดประสบการณ์ของแต่ละคน
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organizaton)
- ประชุมกำหนดกรอบในการจัดทำคู่มือฯ
๔. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Prefinement)
- แต่ละคนนำเสนอองค์ความรู้ของตน
- ตรวจสอบรายละเอียด การปรับสำนวน/ภาษา ให้เป็นแบบเดียวกัน
๕. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
- จัดทำสำเนาและแจกจ่ายคู่มือฯ
- เผยแพร่ในเว็บไซต์
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
- แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
๗. การเรียนรู้ (Learning)
- การนำคู่มือฯ ไปทดลองใช้งาน
- ติดตามและประเมินผลการทดลองใช้งาน
๘. การยกย่องชมเชย (Recognition and Reward)
- ให้กำลังใจทุกคนในการร่วมมือกันปฏิบัติงาน
- ยกย่องผู้ที่นำคู่มือฯ ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน