กองประกันคุณภาพการศึกษา


 

น.อ.มนูญ ราชวัฒน์
ผู้อำนวยการ กปภ.ยศ.ทร.
 


น.อ.หญิง จิราวรรณ ธีรพงษ์พิศุทธ์
รองผู้อำนวยการ กปภ.ยศ.ทร.

น.อ.วัฒนา วงศ์ปรีชา
ผู้เชี่ยวชาญ กปภ.ยศ.ทร.