คณะทำงานย่อย PMQA หมวด ๖ (กระบวนการทำงานของ ยศ.ทร. ประจำปี งป.๕๖)

การออกแบบกระบวนการทำงานของ ยศ.ทร.Work System [ download 01worksystem.xlsx ]
การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ภารกิจ พันธกิจและความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [ download 02sipocmodel.xlsx ]

ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของ ยศ.ทร.
[ download 03standard.xlsx ]