คณะทำงานย่อย PMQA หมวด ๖ (มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการ ประจำปี ๕๖)

กระบวนการที่สร้างคุณค่า

CP1 กระบวนการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการสำหรับนายทหารสัญญาบัตร
(หน่วยรับผิดชอบ : วทร.ยศ.ทร., รร.สธ.ทร.ยศ.ทร., รร.ชต.ยศ.ทร., ฝวก.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download CP01.XLSX ]
๑๖ กระบวนการย่อย
CP2

กระบวนการจัดการศึกษาสำหรับการผลิตกำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
(หน่วยรับผิดชอบ : กศษ.ยศ.ทร., รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร., ศฝท.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download CP02.XLSX ]

๑๓ กระบวนการย่อย
CP3 กระบวนการจัดการฝึกอบรมตามแนวทางรับราชการสำหรับนายทหารประทวน
(หน่วยรับผิดชอบ : รร.พจ.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download CP03.XLSX ]
กระบวนการย่อย
CP4 กระบวนการจัดการฝึกอบรมให้กับกำลังพลของ ยศ.ทร. และ นขต.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : สน.รนภ.ยศ.ทร., รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร., ศภษ.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download CP04.XLSX ]
กระบวนการย่อย
CP5 กระบวนการพัฒนากำลังพลของ นขต.ทร.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(หน่วยรับผิดชอบ : กอศ.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download CP05.XLSX ]
กระบวนการย่อย
CP6 กระบวนการพัฒนากำลังพลของ ยศ.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : กธก.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download CP06.XLSX ]

กระบวนการย่อย
CP7 กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในบังคับบัญชา และในกำกับของ ยศ.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : กปภ.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download CP07.XLSX ]

กระบวนการย่อย
CP8 กระบวนการจัดการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
(หน่วยรับผิดชอบ : กปศ.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download CP08.XLSX ]

กระบวนการย่อย
CP9 กระบวนการจัดการด้านจัดหาพัสดุประเภทเครื่องช่วยการศึกษาและตำราให้กับ นขต.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : กบศ.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download CP09.XLSX ]

กระบวนการย่อย
CP10 กระบวนการจัดการด้านยุทธศาสตร์ วิจัย และพัฒนาหลักนิยมทางยุทธวิธี
(หน่วยรับผิดชอบ : ศยร.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download CP10.XLSX ]
กระบวนการย่อย


กระบวนการสนับสนุน

SP1 กระบวนการจัดการด้านการบริการห้องสมุด
(หน่วยรับผิดชอบ : กหส.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download SP01.XLSX ]
กระบวนการย่อย
SP2

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและกรรมวิธีขอมูล
(หน่วยรับผิดชอบ : กบศ.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download SP02.XLSX ]

กระบวนการย่อย
SP3 กระบวนการจัดการด้านงบประมาณ
(หน่วยรับผิดชอบ : กบ.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download SP03.XLSX ]

กระบวนการย่อย
SP4 กระบวนการจัดการด้านการเงิน
(หน่วยรับผิดชอบ : กง.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download SP04.XLSX ]
กระบวนการย่อย
SP5 กระบวนการบริหารงานด้านกำลังพลและธุรการ
(หน่วยรับผิดชอบ : กธก.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download SP05.XLSX ]
กระบวนการย่อย
SP6 กระบวนการจัดการด้านการส่งกำลังบำรุงและบริการจัดเลี้ยง
(หน่วยรับผิดชอบ : กบ.ยศ.ทร., กอง สน.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download SP06.XLSX ]

กระบวนการย่อย
SP7 กระบวนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่
(หน่วยรับผิดชอบ : กอง สน.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download SP07.XLSX ]

กระบวนการย่อย
SP8 กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
(หน่วยรับผิดชอบ : สน.รนภ.ยศ.ทร., ศยร.ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download SP08.XLSX ]

กระบวนการย่อย
SP9 กระบวนการจัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ยศ.ทร.
(หน่วยรับผิดชอบ : คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ยศ.ทร.)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download SP09.XLSX ]

กระบวนการย่อย
SP10 กระบวนการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร
(หน่วยรับผิดชอบ : คณะทำงานการจัดการความรู้ ยศ.ทร..)
- Process Classification
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัตรงาน
- Service Blueprint
- SIPOC Model
[ Download SP10.XLSX ]
กระบวนการย่อย