คณะทำงานย่อย PMQA หมวด ๖ (ปรับปรุง ๑๙ ก.ย.๕๙ ส่ง สปช.)

CP1 กระบวนการผลิตกำลังพลต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
CP1.1 กระบวนการผลิตจ่าทหารเรือ

กองการศึกษา บก.ยศ.ทร.
CP1.1.1 กระบวนการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่า

            CP1.1.1.1 กระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ Download [ 01-wf-cp1.1.1.1.doc ] [ 01-wf-cp1.1.1.1.pdf ]
            CP1.1.1.2 กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือก Download [ 02-wf-cp1.1.1.2.doc ] [ 02-wf-cp1.1.1.2.pdf ]
            CP1.1.4 กระบวนการเสนอผลการศึกษาและแต่งตั้งยศทหาร Download [ 13-wf-cp1.1.1.4.doc ] [ 13-wf-cp1.1.4.pdf ]

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.
CP1.1.2 กระบวนการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
            CP1.1.2.1 กระบวนการจัดการศึกษาภาควิชาการ Download [ 03-wf-cp1.1.2.1.doc ] [ 03-wf-cp1.1.2.1.pdf ]
            CP1.1.2.2 กระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพทหารเรือ
                          CP1.1.2.2.1 กระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎี Download [ 04-wf-cp1.1.2.2.1.doc ] [ 04-wf-cp1.1.2.2.1.pdf ]
                          CP1.1.2.2.2 กระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัติ  (มี 5 ฝึก) Download [ 05-wf-cp1.1.2.2.2.doc ] [ 05-wf-cp1.1.2.2.2.pdf ]
            CP1.1.2.3 กระบวนการปลูกฝัง/สร้างความเป็นทหารเรือ
                          CP1.1.2.3.1 กระบวนการสร้างความเป็นทหาร Download [ 06-wf-cp1.1.2.3.1.doc ] [ 06-wf-cp1.1.2.3.1.pdf ]
                          CP1.1.2.3.2 กระบวนการสร้างความเป็นผู้นำ Download [ 07-wf-cp1.1.2.3.2.doc ] [ 07-wf-cp1.1.2.3.2.pdf ]                            
CP1.1.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผล

            CP1.1.3.1 กระบวนการแต่งตั้งกรรมการสอบความรู้ Download [ 08-wf-cp1.1.3.1.doc ] [ 08-wf-cp1.1.3.1.pdf ]
            CP1.1.3.2 กระบวนการวัดและประเมินผลภาควิชาการและวิชาชีพทหารเรือ Download [ 09-wf-cp1.1.3.2.doc ] [ 09-wf-cp1.1.3.2.pdf ]
            CP1.1.3.3 กระบวนการวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (ภาคสนาม/ภาคทะเล) Download [ 10-wf-cp1.1.3.3.doc ] [ 10-wf-cp1.1.3.3.pdf ]
            CP1.1.3.4 กระบวนการวัดและประเมินผลการปลูกฝัง/สร้างความเป็นทหารเรือ Download [ 11-wf-cp1.1.3.4.doc ] [ 11-wf-cp1.1.3.4.pdf ]
            CP1.1.3.5 กระบวนการประมวลผลและตัดสินผลการศึกษา Download [ 12-wf-cp1.1.3.5.doc ] [ 12-wf-cp1.1.3.5.pdf ]

CP1.2 กระบวนการผลิตทหารกองประจำการ
ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ยศ.ทร.
CP1.2.1 กระบวนการรับทหารกองประจำการ Download [ 14-wf-cp1.2.1.doc ] [ 14-wf-cp1.2.1.pdf ]
CP1.2.2 กระบวนการจัดการฝึกอบรม Download [ 15-wf-cp1.2.2.doc ] [ 15-wf-cp1.2.2.pdf ]
CP1.2.3 กระบวนการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม Download [ 16-wf-cp1.2.3.doc ] [ 16-wf-cp1.2.3.pdf ]   
CP1.2.4 กระบวนการส่งมอบทหารกองประจำการให้หน่วยต่าง ๆ Download [ 17-wf-cp1.2.4.doc ] [ 17-wf-cp1.2.4.pdf ]

CP2 กระบวนการพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการ
CP2.1 กระบวนการพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการระดับนายทหารสัญญาบัตร
วิทยาลัยการทัพเรือ ยศ.ทร.

CP2.1.1 กระบวนการจัดกำลังพลเข้ารับการอบรม Download [ 18-wf-cp2.1.1.doc ] [ 18-wf-cp2.1.1.pdf ]

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการทัพเรือ รร.เสนาธิการทหารเรือ รร.นายทหารเรือชั้นต้น ยศ.ทร.
CP2.1.2 กระบวนการจัดการอบรม Download [ 19-wf-cp2.1.2.doc ] [ 19-wf-cp2.1.2.pdf ]
CP2.1.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผลการอบรม Download [ 20-wf-cp2.1.3.doc ] [ 20-wf-cp2.1.3.pdf ]
CP2.1.4 กระบวนการรายงานผลและส่งตัวผู้สำเร็จการอบรม Download [ 21-wf-cp2.1.4.doc ] [ 21-wf-cp2.1.4.pdf ]

CP2.2 กระบวนการพัฒนากำลังพลตามแนวทางรับราชการระดับต่ำกว่าสัญญาบัตร
รร.พันจ่า ยศ.ทร.
CP2.2.1 กระบวนการจัดกำลังพลเข้ารับการอบรม Download [ 22-wf-cp2.2.1.doc ] [ 22-wf-cp2.2.1.pdf ]
CP2.2.2 กระบวนการจัดการอบรม Download [ 23-wf-cp2.2.2.doc ] [ 23-wf-cp2.2.2.pdf ]
CP2.2.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผลการอบรม Download [ 24-wf-cp2.2.3.doc ] [ 24-wf-cp2.2.3.pdf ]
CP2.2.4 กระบวนการรายงานผลและส่งตัวผู้สำเร็จการอบรม Download [ 25-wf-cp2.2.4.doc ] [ 25-wf-cp2.2.4.pdf ]

CP3 กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ภาษาต่างประเทศ
ศูนย์ภาษา ยศ.ทร.
CP3.1 กระบวนการจัดกำลังพลเข้ารับการอบรม Download [ 26-wf-cp3.1.doc ] [ 26-wf-cp3.1.pdf ]
CP3.2 กระบวนการจัดการอบรม Download [ 27-wf-cp3.2.doc ] [ 27-wf-cp3.2.pdf ]
CP3.3 กระบวนการวัดและประเมินผลการอบรม Download [ 28-wf-cp3.3.doc ] [ 28-wf-cp3.3.pdf ]
CP3.4 กระบวนการรายงานผลและส่งตัวผู้สำเร็จการอบรม Download [ 29-wf-cp3.4.doc ] [ 29-wf-cp3.4.pdf ]
CP3.5 กระบวนการให้บริการทดสอบภาษาต่างประเทศ Download [ 30-wf-cp3.5.doc ] [ 30-wf-cp3.5.pdf ]

CP4 กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

CP4.1 กระบวนการจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม Download [ 31-wf-cp4.1.doc ] [ 31-wf-cp4.1.pdf ]
CP4.2 กระบวนการจัดการฝึกอบรม Download [ 32-wf-cp4.2.doc ] [ 32-wf-cp4.2.pdf ]
CP4.3 กระบวนการวัด ประเมินผล และตัดสินผลการฝึกอบรม Download [ 33-wf-cp4.3.doc ] [ 33-wf-cp4.3.pdf ]
CP4.4 กระบวนการรายงานผลและส่งตัวผู้สำเร็จการฝึกอบรม Download [ 34-wf-cp4.4.doc ] [ 34-wf-cp4.4.pdf ]

CP5 กระบวนการส่งกำลังบำรุงพัสดุสายยุทธศึกษา
กองบริการการศึกษา ยศ.ทร.
CP5.1 กระบวนการส่งกำลังบำรุงพัสดุสายยุทธศึกษา
         CP5.1.1 กระบวนการกำหนดความต้องการ Download [ 35-wf-cp5.1.1.doc ] [ 35-wf-cp5.1.1.pdf ]
         CP5.1.2 กระบวนการจัดหา Download [ 36-wf-cp5.1.2.doc ] [ 36-wf-cp5.1.2.pdf ]
         CP5.1.3 กระบวนการเก็บรักษา Download [ 37-wf-cp5.1.3.doc ] [ 37-wf-cp5.1.3.pdf ]
         CP5.1.4 กระบวนการแจกจ่าย Download [ 38-wf-cp5.1.4.doc ] [ 38-wf-cp5.1.4.pdf ]
         CP5.1.5 กระบวนการจำหน่าย Download [ 39-wf-cp5.1.5.doc ] [ 39-wf-cp5.1.5.pdf ]
CP5.2 กระบวนการให้บริการเครื่องช่วยการศึกษา [ 40-wf-cp5.2.doc ] [ 40-wf-cp5.2.pdf ]
CP5.3 กระบวนการซ่อมบำรุงเครื่องช่วยการศึกษา
         CP5.3.1 กระบวนการซ่อมบำรุงตามแผน Download [ 41-wf-cp5.3.1.doc ] [ 41-wf-cp5.3.1.pdf ]
         CP5.3.2 กระบวนการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน Download [ 42-wf-cp5.3.2.doc ] [ 42-wf-cp5.3.2.pdf ]

CP6 กระบวนการด้านการอนุศาสนาจารย์
กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทร.
CP6.1 กระบวนการอบรมศีลธรรม Download [ 43-wf-cp6.1.doc ] [ 43-wf-cp6.1.pdf ]
CP6.2 กระบวนการเผยแพร่หลักวิชาการทางศาสนา Download [ 44-wf-cp6.2.doc ] [ 44-wf-cp6.2.pdf ]
CP6.3 กระบวนการสนับสนุนอนุศาสนาจารย์และการประกอบศาสนพิธี Download [ 45-wf-cp6.3.doc ] [ 45-wf-cp6.3.pdf ]

CP7 กระบวนการด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
กองประวัติศาสตร์ ยศ.ทร.
CP7.1 กระบวนการจัดเก็บรักษาเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ Download [ 46-wf-cp7.1.doc ] [ 46-wf-cp7.1.pdf ]
CP7.2 กระบวนการจัดเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ Download [ 47-wf-cp7.2.doc ] [ 47-wf-cp7.2.pdf ]
CP7.3 กระบวนการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ Download [ 48-wf-cp7.3.doc ] [ 48-wf-cp7.3.pdf ]

CP8 กระบวนการศึกษาและวิจัยระดับกองทัพเรือ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหาเรือ ยศ.ทร.
CP8.1 กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและประเมินยุทธศาสตร์กองทัพเรือ Download [ 49-wf-cp8.1.doc ] [ 49-wf-cp8.1.pdf ]
CP8.2 กระบวนการกำหนดและจัดทำหลักนิยมกองทัพเรือ Download [ 50-wf-cp8.2.doc ] [ 50-wf-cp8.2.pdf ]
CP8.3 กระบวนการศึกษาและวิจัยด้านความมั่นคงทางทะเล Download [ 51-wf-cp8.3.doc ] [ 51-wf-cp8.3.pdf ]
CP8.4 กระบวนการศึกษาและวิจัยปัญหาและนโยบายที่กองทัพเรือมอบหมาย Download [ 52-wf-cp8.4.doc ] [ 52-wf-cp8.4.pdf ]
CP8.5 กระบวนการฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ Download [ 53-wf-cp8.5.doc ] [ 53-wf-cp8.5.pdf ]

ผังกระบวนการสนับสนุนของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
SP1 กระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
กองประกันคุณภาพศึกษา ยศ.ทร.
SP1.1 กระบวนการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา Download [ 54-wf-sp1.1.doc ] [ 54-wf-sp1.1.pdf ]
SP1.2 กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ Download [ 55-wf-sp1.2.doc ] [ 55-wf-sp1.2.pdf ]

SP2 กระบวนการตรวจสอบหลักสูตร ตัดสินผลการศึกษา และรับรองการศึกษา
กองการศึกษา บก.ยศ.ทร.
SP2.1 กระบวนการพิจารณาและตรวจสอบหลักสูตรต่าง ๆ ใน ทร. Download [ 56-wf-sp2.1.doc ] [ 56-wf-sp2.1.pdf ]
SP2.2 กระบวนการตัดสินผลการสอบความรู้ของสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร. Download [ 57-wf-sp2.2.doc ] [ 57-wf-sp2.2.pdf ]
SP2.3 กระบวนการออกหนังสือรับรองการศึกษา Download [ 58-wf-sp2.3.doc ] [ 58-wf-sp2.3.pdf ]

SP3 กระบวนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สำนักงานราชนาวิกสภา บก.ยศ.ทร. และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ยศ.ทร.
SP3.1 กระบวนการจัดแสดงปาฐกถา Download [ 59-wf-sp3.1.doc ] [ 59-wf-sp3.1.pdf ]
SP3.2 กระบวนการจัดทำนิตยสารนาวิกศาสตร์ Download [ 60-wf-sp3.2.doc ] [ 60-wf-sp3.2.pdf ]
SP3.3 กระบวนการจัดทำวารสารนาวิกาธิปัตย์สาร Download [ 61-wf-sp3.3.doc ] [ 61-wf-sp3.3.pdf ]

SP4 กระบวนการบริการของห้องสมุด
กองห้องสมุด ยศ.ทร.
SP4.1 กระบวนการจัดหาหนังสือและสื่อสารสนเทศ Download [ 62-wf-sp4.1.doc ] [ 62-wf-sp4.1.pdf ]
SP4.2 กระบวนการจัดการหนังสือและสื่อสารสนเทศ Download [ 63-wf-sp4.2.doc ] [ 63-wf-sp4.2.pdf ]
SP4.3 กระบวนการจัดทำเอกสารดิจิตอล Download [ 64-wf-sp4.3.doc ] [ 64-wf-sp4.3.pdf ]
SP4.4 กระบวนการให้บริการยืมหนังสือและสื่อสารสนเทศ Download [ 65-wf-sp4.4.doc ] [ 65-wf-sp4.4.pdf ]

SP5 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและกรรมวิธีข้อมูล
กองบริการการศึกษา ยศ.ทร.
SP5.1 กระบวนการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลและบริการด้านกรรมวิธีข้อมูล Download [ 66-wf-sp5.1.doc ] [ 66-wf-sp5.1.pdf ]
SP5.2 กระบวนการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย Download [ 67-wf-sp5.2.doc ] [ 67-wf-sp5.2.pdf ]

SP6 กระบวนการด้านงบประมาณ
กองส่งกำลังบำรุง บก.ยศ.ทร.
SP6.1 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี Download [ 68-wf-sp6.1.doc ] [ 68-wf-sp6.1.pdf ]
SP6.2 กระบวนการบริหารงบประมาณ Download [ 69-wf-sp6.2.doc ] [ 69-wf-sp6.2.pdf ]

SP7 กระบวนการด้านการเงิน
กองการเงิน บก.ยศ.ทร.
SP7.1 กระบวนการเบิกเงิน Download [ 70-wf-sp7.1.doc ] [ 70-wf-sp7.1.pdf ]
SP7.2 กระบวนการจ่ายเงิน Download [ 71-wf-sp7.2.doc ] [ 71-wf-sp7.2.pdf ]
SP7.3 กระบวนการจัดทำรายงานงบการเงิน Download [ 72-wf-sp7.3.doc ] [ 72-wf-sp7.3.pdf ]

SP8 กระบวนการบริหารงานด้านกำลังพลและธุรการ
กองกำลังพลและธุรการ บก.ยศ.ทร.
SP8.1 กระบวนการรับ-ส่งเอกสาร Download [ 73-wf-sp8.1.doc ] [ 73-wf-sp8.1.pdf ]
SP8.2 กระบวนการบริหารกำลังพล
         SP8.2.1 กระบวนการย้ายบรรจุกำลังพล Download [ 74-wf-sp8.2.1.doc ] [ 74-wf-sp8.2.1.pdf ]
         SP8.2.2 กระบวนการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ Download [ 75-wf-sp8.2.2.doc ] [ 75-wf-sp8.2.2.pdf ]
         SP8.2.3 กระบวนการพิจารณาบำเหน็จประจำปี Download [ 76-wf-sp8.2.3.doc ] [ 76-wf-sp8.2.3.pdf ]
SP8.3 กระบวนการพัฒนากำลังพลของ ยศ.ทร.
         SP8.3.1 กระบวนการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรม Download [ 77-wf-sp8.3.1.doc ] [ 77-wf-sp8.3.1.pdf ]
         SP8.3.2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล Download [ 78-wf-sp8.3.2.doc ] [ 78-wf-sp8.3.2.pdf ]

SP9 กระบวนการจัดซื้อ/จ้าง
กองส่งกำลังบำรุง บก.ยศ.ทร.
SP9.1 กระบวนการจัดซื้อ Download [ 79-wf-sp9.1.doc ] [ 79-wf-sp9.1.pdf ]
SP9.1 กระบวนการจัดจ้าง Download [ 80-wf-sp9.2.doc ] [ 80-wf-sp9.2.pdf ]

SP10 กระบวนการสนับสนุนและบริการของ กอง สน.ฯ
กองสนับสนุน ยศ.ทร.
CP10.1 กระบวนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา อาคาร สถานที่ Download [ 81-wf-sp10.1.doc ] [ 81-wf-sp10.1.pdf ]
CP10.2 กระบวนการเบิกพัสดุจากหน่วยเทคนิค Download [ 82-wf-sp10.2.doc ] [ 82-wf-sp10.2.pdf ]
CP10.3 กระบวนการให้บริการจัดเลี้ยง Download [ 83-wf-sp10.3.doc ] [ 83-wf-sp10.3.pdf ]
CP10.4 กระบวนการให้บริการยานพาหนะสายขนส่ง Download [ 84-wf-sp10.4.doc ] [ 84-wf-sp10.4.pdf ]

SP11 กระบวนการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร.
คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. (ฝวก.ฯ)
CP11.1 กระบวนการจัดทำองค์ความรู้ Download [ 85-wf-sp11.1.doc ] [ 85-wf-sp11.1.pdf ]
CP11.2 กระบวนการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. Download [ 86-wf-sp11.2.doc ] [ 86-wf-sp11.2.pdf ]