สถานศึกษาในบังคับบัญชา

ระดับที่ ๑. ระดับปริญญาตรี
๑. วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (วทร.ยศ.ทร.)
๒. โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.)
๓. โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.ชต.ยศ.ทร.)

คู่มือ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน รอบสี่ พ.ศ.2559-2563

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ สำหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง
(สำหรับสถานศึกษานายทหารสัญญาบัตร)
พ.ศ.2559-2563 [ Download คู่มือ ]

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง ๒๕๕๖

ระดับที่ ๑. ระดับปริญญาตรี
ผลวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาใน ส่วนการศึกษาที่หนึ่ง
๑. สรุปผลประเมินเปรียบเทียบส่วนการศึกษาที่หนึ่ง จำนวน ๓ สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2556
a01 เปรียบเทียบผลประเมิน รร.ชต.ยศ.ทร. ปีการศึกษา 2554 และ 2556 [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
a02 เปรียบเทียบผลประเมิน รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ปีการศึกษา 2554 และ 2556 [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
a03 เปรียบเทียบผลประเมิน วทร.ยศ.ทร. ปีการศึกษา 2554 และ 2556 [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
a04 เปรียบเทียบผลประเมินทั้ง ๓ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2556 [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
a05 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวม จำแนกตามสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2556 [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
a06 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในภาพรวม จำแนกตามรายมาตรฐาน
ประจำปีการศึกษา 2554 และ 2556 [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
๒. สรุปผลประเมินความพึงพอใจของคณะอนุกรรมการฯ ปีงบประมาณ 2556
b01 ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่ทุกสถานศึกษามีต่อคณะอนุกรรมการฯ ทั้งหมด
จำแนกตามสถานศึกษา [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
b02 ผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่ทุกสถานศึกษามีต่อคณะอนุกรรมการฯ
จำแนกตามรายการประเมิน [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
b03 กราฟแสดงผลประเมินความพึงพอใจที่สถานศึกษามีต่อคณะอนุกรรมการฯ
(กลุ่ม ๑ ข้าราชการ จาก กปภ.ยศ.ทร.) [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
b04 กราฟแสดงผลประเมินความพึงพอใจที่สถานศึกษามีต่อคณะอนุกรรมการฯ
(กลุ่ม ๒ ข้าราชการ จากหน่วยอื่น) [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
b05 กราฟแสดงผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมที่ทุกสถานศึกษามีต่อคณะอนุกรรมการฯ
จำแนกเป็นรายบุคคลรวม [ Click ดูผลวิเคราะห์ ]
๓. ผลประเมินที่สถานศึกษามีต่อคณะอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ทั้งหมด
c01 แปรผลประเมินที่สถานศึกษามีต่อคณะอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รายบุคคล
[ Click ดูผลวิเคราะห์ ]

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของส่วนการศึกษาที่หนึ่ง เริ่ม ๑ ต.ค. ๕๗ เป็นต้นไป

ระดับที่ ๑. ระดับปริญญาตรี
- บันทึกข้อความ อนุมัติใน ๓๐ ต.ค.๕๗ [ Download B01.pdf ]
- มาตรฐานส่วนการศึกษาที่หนึ่ง ขออนุมัติ ๑๕ ก.ย.๒๕๕๗ [ Download A00.xlsx ]
- มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน หน้า ๑ [ Download A01.pdf ]
- มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน หน้า ๑ - ๒๖ [ Download A02.pdf ]
- มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน หน้า ๒๗ [ Download A03.pdf ]

แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่ ๑


เริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา/หน่วยงาน
ส่วนที่ ๓ การนำข้อเสนอแนะมาแก้ไข
ส่วนที่ ๔ ผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐาน
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก

ฝวก.ยศ.ทร.

๑. แบบฟอร์มส่วนที่ ๓ การนำข้อเสนอแนะมาแก้ไข [ Download suggestion.docx ]
๒. แบบฟอร์มส่วนที่ ๔ ผลการประเมินตนเ้องตามรายมาตรฐาน [ Download sc01.docx ]
วทร.ยศ.ทร.
๑. แบบฟอร์มส่วนที่ ๓ การนำข้อเสนอแนะมาแก้ไข [ Download suggestion.docx ]
๒. แบบฟอร์มส่วนที่ ๔ ผลการประเมินตนเ้องตามรายมาตรฐาน [ Download sc02.docx ]
รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
๑. แบบฟอร์มส่วนที่ ๓ การนำข้อเสนอแนะมาแก้ไข [ Download suggestion.docx ]
๒. แบบฟอร์มส่วนที่ ๔ ผลการประเมินตนเ้องตามรายมาตรฐาน [ Download sc03.docx ]
รร.ชต.ยศ.ทร.
๑. แบบฟอร์มส่วนที่ ๓ การนำข้อเสนอแนะมาแก้ไข [ Download suggestion.docx ]
๒. แบบฟอร์มส่วนที่ ๔ ผลการประเมินตนเ้องตามรายมาตรฐาน [ Download sc04.docx ]