สถานศึกษาในบังคับบัญชา

ระดับที่ ๑. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค
๑. โรงเรียชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.)
      - หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ (ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา) [ xx.docx ] แบบ ยศ.๕
      -
หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ตรวจประกันฝึกอบรม) [ course57.docx ] แบบ ยศ.๖

ระดับที่ ๒. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค
๑. โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.พจ.ยศ.ทร.)
      - หลักสูตรพันจ่านักเรียน (ตรวจประกันฝึกอบรม) [ xx.docx ] แบบ ยศ.๖
      - หลักสูตรนักเรียนพันจ่า (ตรวจประกันฝึกอบรม) [ xx.docx ] แบบ ยศ.๖
  
๒. ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศฝท.ยศ.ทร.)
      - หลักสูตรนักเรียนพลกองประจำการ (ตรวจประกันฝึกอบรม) [ xx.docx ]
   
๓. ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศภษ.ยศ.ทร.) 
      งป.๕๙-๖๐
      หลักสูตรภาษาอังกฤษ
      - หลักสูตร ENGLISH FOR COMMUNICATION [ xx.docx ]
      - หลักสูตร READING AND WRITING IN ENGLISH [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ENGLISH FOR MEETINGS AND PRESENTATIONS [ xx.docx ]
      - หลักสูตร GENERAL ENGLISH PREPARATION [ xx.docx ]
      - หลักสูตร PRE - TOEFL [ xx.docx ]
      - หลักสูตร PRE - UNIVERSITY [ xx.docx ]
      - หลักสูตร PRE – DEPARTURE PREPARATION [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ALC (AMERICAN LANGUAGE COURSE) [ xx.docx ]
      - หลักสูตร AELC (AUSTRALIAN ENGLISH LANGUAGE COURSE) [ xx.docx ]
      - หลักสูตร CARAT PREPARATION [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ALC (AMERICAN LANGUAGE COURSE : ENGLISH PROFICIENCY DEVELOPMENT) [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ENGLISH FOR NAVY EXECUTIVES [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ENGLISH PREPARATION COURSE FOR NAVAL ATTACHÉS [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ENGLISH PREPARATION COURSE FOR ATTACHÉS' WIVES[ xx.docx ]
      - หลักสูตร ENGLISH FOR SECRETARY TO ATTACHÉ'S OFFICE [ xx.docx ]
      หลักสูตรภาษาอื่น ๆ
      - หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น (ระดับต้น) [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ภาษาสเปน (ระดับต้น) [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ภาษาเยอรมัน (ระดับต้น) [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ภาษาจีน (ระดับต้น) [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ภาษาไทยสาหรับ นายทหารนักเรียนมิตรประเทศ [ xx.docx ]
      - หลักสูตร ภาษามลายูท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทยแบบเร่งรัด [ xx.docx ]    
      - หลักสูตร ภาษาพม่าระดับต้น/ภาษาเขมรแบบเร่งรัด [ xx.docx ]