สถานศึกษาในกำกับ ยศ.ทร. มี ๒ ระดับ

ระดับที่ ๑. ระดับปริญญาตรี
๑. โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)