สถานศึกษาในกำกับ ยศ.ทร. มี ๒ ระดับ

ระดับที่ ๑. ระดับปริญญาตรี
๑. วิทยาลัยการทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ (วพร.ศวก.พร.)  

ระดับที่ ๒. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
๑. โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รร.สสท.กวก.สสท.ทร.)     
๒. โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (รร.นย.ศฝ.นย.)     
๓. โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (รร.อล.กวก.อล.ทร.)     
๔. โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ (รร.พธ.พธ.ทร.)     
๕. โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ (รร.นวก.ศวก.พร.)     
๖. โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ (รร.ขส.กวก.ขส.ทร.)     
๗. โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.)     
๘. โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
(รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.) 
 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา [ M01 Download ]     
๒. มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ [ M02 Download ]
๓. มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  [ M03 Download ]    
๔. มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน [ M04 Download ]    
๕. มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน [ M05 Download ]    
๖. มาตรฐานที่ ๖  การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ [ M06 Download ]    
๗. มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน [ M07 Download ]    
๘. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ [ M08 Download ]    
๙. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม [ M09 Download ]