พันธกิจกองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.

๑.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติ  และวิธีการประเมินคุณภาพภายใน  ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพไทย และการประกันคุณภาพศึกษาภายนอก
๒. พัฒนามาตรฐานการศึกษา กำหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินให้กับสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร.
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้สถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร.ดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมและพัฒนากำลังพลภายในหน่วยงาน  และสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกำกับของ ยศ.ทร. ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินของ ทร.ได้อย่างมีคุณภาพ
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จนเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก

ค่านิยมกองประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทร.

๑.  มีความรอบรู้  มุ่งปฏิบัติงานแบบมืออาชีพที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
๒. สมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร ให้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ คำนึงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความถูกต้องและรวดเร็ว

๓. ส่งเสริมพัฒนาทักษะความสามารถของกำลังพล  เพื่อให้มีความสามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้
๔. ยกย่องนับถือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตประกอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี  และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
๕. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความภาคภูมิใจ รับผิดชอบ รักการปฏิบัติงาน พร้อมให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นและหน่วยงานต่าง ๆ
๖. ส่งเสริมให้กำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๗. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดฐานข้อมูลที่ถูกต้องและละเอียดเพียงพอที่จะช่วยตัดสินใจ. พัฒนาและเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารจัดการให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. มุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้