เอกสารวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
ศึกษาเฉพาะกรณีหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๗๙ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
โดย
นาวาโท ปัญญสิริ มีสมโสต
อาจารย์กองวิชายุทธศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Download เอกสารวิจัย <click>