ภารกิจกองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราและความต้องการ การผลิต เก็บรักษา จัดหา ควบคุม ซ่อทบำรุง จำหน่าย และบริการพัสดุประเภทเครื่องช่วยการศึกษาและตำรา ให้แก่หน่วยต่างๆในกองทัพเรือ การบันทึกภาพต่างๆตามที่กองทัพเรือมอบหมาย การดำเนินการด้านสารสนเทศ การผลิตสื่อต่างๆ การเขียนประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชาและในกำกับ

การจัดหน่วย

กองบริการการศึกษา แบ่งการจัดหน่วยออกเป็นดังนี้

 • แผนกกรรมวิธีข้อมูล มีหน้าที่ดำเนินการด้านกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ ตลอดจนการให้บริการด้านต่าง ๆ กับกำลังพลของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และนักเรียน นายทหารนักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรต่าง ๆ
 • แผนกบริการโสตทัศน์ มีหน้าที่ ให้บริการเครื่องช่วยการศึกษา ให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ หรือตามที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือมอบหมาย
 • แผนกผลิตสื่อผสม มีหน้าที่ออกแบบและผลิตเครื่องช่วยการศึกษา ภาพต่าง ๆ และตำรา ตลอดจนการเขียนประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชา และสถานศึกษาในกำกับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
  • หมวดออกแบบ มีหน้าที่ ในการออกแบบเครื่่องช่วยการศึกษาภาพต่าง ๆ ตำราและประกาศนียบัตร
  • หมวดผลิตภาพ มีหน้าที่ ในการบันทึกภาพนิ่ง ภาพยนตร์ เทป โทรทัศน์ และสื่อต่าง ๆ ตลอดจนเก็บรักษาต้นฉบับของสิ่งผลิต
  • หมวดประดิษฐกรรม มีหน้าที่ ผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องช่วยการศึกษาประเภทมีทรง
  • หมวดผลิตตำรา มีหน้าที่ ผลิตตำราและซ่อมตำรา
 • แผนกคลังเครื่องช่วยการศึกษาและตำรา มีหน้าที่ ควบคุม เก็บรักษา แจกจ่าย ให้ยืมเครื่องช่วยการศึกษาและตำรา
  • หมวดคลังเครื่องช่วยการศึกษา มีหน้าที่ ควบคุม เก็บรักษา แจกจ่าย และให้ยืมเครื่องช่วยการศึกษา
  • หมวดคลังตำรา มีหน้าที่ ควบคุมเก็บรักษา แจกจ่ายและให้ยืมตำรา
 • แผนกซ่อมบำรุง มีหน้าที่ ซ่อมบำรุง และให้คำแนะนำในการใช้และบำรุงรักษาพัสดุประเภทเครื่องช่วยการศึกษา