ฐานช้อมูลด้านยุทธศาสตร์ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

มากที่สุด 45.71 %
มาก 22.86 %
ปานกลาง 17.14 %
น้อย 5.71 %
ไม่พึงพอใจ 8.57 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 35 คน