ฐานช้อมูลด้านยุทธศาสตร์ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

มากที่สุด 48.28 %
มาก 17.24 %
ปานกลาง 20.69 %
น้อย 3.45 %
ไม่พึงพอใจ 10.34 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 29 คน