ฐานช้อมูลด้านยุทธศาสตร์ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

มากที่สุด 43.75 %
มาก 25 %
ปานกลาง 18.75 %
น้อย 3.13 %
ไม่พึงพอใจ 9.38 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 32 คน