ฐานช้อมูลด้านยุทธศาสตร์ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

มากที่สุด 46.67 %
มาก 20 %
ปานกลาง 20 %
น้อย 3.33 %
ไม่พึงพอใจ 10 %

จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 30 คน