ฉบับที่ 65

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

ลพรวี

มาฮานกับแนวความคิดการใช้ทะเล

..ณ ณรงค์  ทวีวัฒน์

การครองทะเล

พล...ชุมนุน  อาจวงษ์

การกำหนดยุทธศาสตร์ทะเล

..ยุทธนา  อักษรศรี

กองทัพเรือกับสมุททานุภาพของไทย

..ชาลี  ส่องสว่างธรรม

สมุททาภิบาลและยุทธศาสตร์ทะล

ดร.สุรชาติ  บำรุงสุข

โครงสร้างใหม่กลาโหม/กองทัพไทย

ชาติ  กอบจิตติ

ด้วยรักจึงอยากเล่า