ฉบับที่ 81

ชื่อผู้เขียน

ชื่อบทความ

พล.ร.อ.ยุทธนา  ฟักผลงาม

การปรับปรุงระบบการศึกษาระดับสูงของกองทัพเรือ

พล.ร.อ.ไพศาล  นภสินธุวงศ์

การบังคับบัญชาและการควบคุมทางเรือ

(Naval Command and Control) กรณีศึกษารูปแบบของ Nelson และBurke

น.อ.อาภากร  อยู่คงแก้ว

ปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัด

อ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลีย

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ

คาบสมุทรเกาหลี : กรณีเกาะยอนเปียง

น.อ.ภุชงค์  ประดิษฐธีระ

ความมั่นคงปลอดภัยของแท่นขุดเจาะ
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเล

ท้ายน้ำ

เชื่อ.หรือ.ไม่.เรื่อง (ของ) พลายชุมพล

น.อ.ยุทธนา  อักษรศรี

Collective Defense

ทางเลือกทางรอดของกองทัพเรือ

น.ท.ดร.วิทยา  ปัญญวรญาณ

ทำเนียบจอมยุทธ์

นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์

หมายเลข ๒๑๒

นักวิเคราะห์การสงคราม หมายเลข ๐๙๗

ยุทธศาสตร์ในสงครามต่อต้าน

เรือดำน้ำ

พล.ร.ต.ณ ณรงค์  ทวีวัฒน์

๓๓ ปี นาวิกาธิปัตย์สาร